Hulp aan Bedrijven

De regeling Werktijdverkorting is stop gezet en vervangen door Tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor bedrijven met omzetverlies >20%. Werkgelegenheid proberen te redden

tijdelijk-noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now
Tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Meerdere ondernemers hebben het college en raadsleden benaderd en hebben aangegeven dat zij zorgen hebben over hun liquiditeitspositie. Het op korte termijn kunnen voldoen aan allerlei (financiële) verplichtingen, zoals het uitbetalen van lonen, komt in gevaar. Met name bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme, sport en horeca hebben zich gemeld.

Op 17 maart heeft het kabinet een maatregelenpakket vastgesteld voorlopig voor een periode van 3 maanden. De gemeente zal hierop aansluiten.

 

Minister Koolhaas kondigde op 17 maart 2020 aan: de regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Tienduizenden werkgevers hebben zich ervoor aangemeld en dat maakt de uitvoering ervan onmogelijk, aldus de minister. Daarom is er een nieuwe maatregel in de maak, die simpeler is zodat meer werkgevers er gebruik van kunnen maken en ze er bovendien op korte termijn al iets aan hebben.
Aanmelden kan nu nog niet, maar in Den Haag wordt dag en nacht gewerkt om de nieuwe regeling binnenkort open te stellen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.
Het goede nieuws: de periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van de aanmeldingsdatum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Op grond van de NOW bestaat pas aanspraak bij een omzetverlies van tenminste 20%. Als werkgever mag je in de periode waarvoor de regeling geldt geen ontslag laten plaatsvinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

·         Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).

·         Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

·         Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

·         De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

·         Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

·         De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

·         De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

·         De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

·         De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

·         als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

·         Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

·         Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

·         Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

·         Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Eenmalig bedrag

Daarnaast heeft de regering een bedrag van € 4000,- beschikbaar gesteld voor alle 'contactbedrijven' die verplicht moesten sluiten, zoals kappers, masseurs, etc.. Na kritiek wordt die € 4000,- ook beschikbaar voor bedrijven en ZZP'ers, die wel open mochten blijven, maar een significant omzetverlies hebben. De regeling wordt nog steeds aangepast, dus momenteel onduidelijk wie hier wel en wie niet gebruik van mag maken.


 De gemeente Wormerland zal hierop aansluiten.

In hoofdlijnen komt dat op het volgende neer:

·         Uitstel van betalingen voor ondernemers tot 1 juli 2020

·         Het niet opleggen van specifieke ondernemingsheffingen tot 1 juli 2020 (zoals reclame, precario en voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020)

·         Niet door belasten van rente in verband met latere betalingen.

·         Deze maatregelen zijn van toepassing op zowel de gemeentelijke belastingen, als voor de overige gemeentelijke vorderingen.

·         Daarnaast omvatten deze maatregelen ook:

o   tot 1 juli worden geen aanmaningen en geen dwangbevelen verstuurd op de reeds verzonden aanslagen;

o   aanslagen gemeentelijke belastingen < € 5.000,- kunnen in termijnen worden

o   betaald middels automatische incasso;

o   voor aanslagen gemeentelijke belastingen > € 5.000,- kan een betalingsregeling worden afgesproken met Cocensus;

o   voor alle overige vorderingen kan een betalingsregeling worden afgesproken met de gemeente.