Laagveen gebieden

Er is discussie over laagveen bodemdaling en CO2 uitstoot in onze gebieden. In een Bestuursopdracht Wormerland wil men een voorstudie doen voor een Plan van Aanpak (PvA) naar terugdringen bodemdaling en CO2 uitstoot van het Wormer- & Jisperveld. De kosten hiervoor zijn € 75.000 en dat is een dure duplicatie van een klein deel van de ‘Amsterdam Wetlands’ acties.

Er is discussie over laagveen bodemdaling en CO2 uitstoot in onze gebieden. 
In een Bestuursopdracht Wormerland wil men een voorstudie doen voor een Plan van Aanpak (PvA) naar terugdringen bodemdaling en CO2 uitstoot van het Wormer- & Jisperveld. De kosten hiervoor zijn € 75.000 en dat is een dure duplicatie van een klein deel van de ‘Amsterdam Wetlands’ acties. 
Na de lokale voorstudie komt er PvA (Plan van Aanpak) aanbevelingen en zouden we nog veel meer geld moeten uitgeven om echt maatregelen te gaan nemen.

Besluitvormingsproces.

Volgens de VVD-Wormerland zouden we in deze bijzondere Corona-tijden voorzichtiger moeten zijn met uitgeven geld. Meeliften op de ruim € 9 miljoen die Rijk & Provincie willen uitgeven, voor de laagveen gebieden tussen Alkmaar & Amsterdam, is een veel betere/slimmere strategie, omdat we dan zelfs gratis meer krijgen dan wat we in eerste instantie wilden. Bovendien krijgen we dan niet alleen een theoretische voorstudie, maar voor die € 9 milj. worden er ook echt maatregelen uitgevoerd.

Besluitvormingsproces:

·         In juni 2018 wordt het document ‘Amsterdam Wetlands’ gepubliceerd, een perspectief voor Laag-Holland in 2050.
https://www.landschapnoordholland.nl/files/2018-07/magazine%20Amsterdam%20Wetlands.pdf
Tot de ‘Amsterdam Wetlands’ behoren de gebieden/polders tussen Amsterdam en Alkmaar, waaronder het Wormer- en Jisperveld, de Kalverpolder, de polder Westzaan, het Oostzanerveld en de Karnemelkspolder en het Twiske

·         30 april 2019 publiceerde B&W de Bestuursopdracht Plan van Aanpak bodemdaling Wormer- & Jisperveld – verwachte kosten € 75.000.
Dit PvA omvat uitsluitend:

o   Nader onderzoek Wormer- & Jisperveld naar de omvang en urgentie van het probleem,

o   Consultatie met gebiedspartijen,

o   Besluit van de raad over ontwikkelscenario.

·         25 juni 2019 wordt een VVD Amendement aangenomen om: “Bij de ontwikkeling van het veenweidegebied is het noodzakelijk om te kijken hoe deze kunnen bijdragen aan de CO2-reductieopgaven zoals deze in hogere gremia met elkaar hebben afgesproken en waar we lokaal invulling aan willen geven. Daarvoor gaan we met andere (overheids)organisaties en belanghebbenden in gesprek. We zoeken naar afstemming, samenwerking en verdeling van taken om daarna over de mogelijkheden en de daarbij horende kosten naar de gemeenteraad te komen ten behoeve van besluitvorming”.

·         Op 2 juli 2019 werd in de Raad werd de bestuursopdracht voorstel aangenomen.

·         Begin jan 2020 wordt duidelijk dat voor uitvoering van de ‘Amsterdam Wetlands’ het Rijk en de Provincie Noord-Holland hiervoor ruim € 9 miljoen beschikbaar stellen. 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/23/overheid-en-natuur-zetten-plan-amsterdam-wetlands-door

·         Op 30 jan 2020 stelt de VVD-Wormerland vragen over de rol van Wormerland in het ‘Amsterdam Wetlands’ proces.

·         15 apr 2020 beantwoordde het College onze vragen en meldde dat ‘Amsterdam Wetlands’ de volgende doelen heeft:

1.    Realiseren van een groot aaneengesloten robuust natuurgebied.

2.    Natuurgebieden bereikbaar en beleefbaar (veelkleurig landschap) maken, op de plekken waar dat kan. 

3.    Behoud gezond veenlandschap met streekidentiteit en terugdringen bodemdaling en CO2 uitstoot.

4.    Goede zorg voor unieke leefgebieden en het stoppen van de verschraling van biodiversiteit.

De eerder genoemde Wormerland Bestuursopdracht doet alleen maar een voorstudie voor een PvA (Plan van Aanpak) van item 3.
De VVD-Wormerland is geen voorstander om zelfstandig onze laagveengebieden aan te pakken (of eigenlijk deels de 'Amsterdam Wetlands' te dupliceren) maar deel te nemen aan de Rijks-, MRA- en NH-Provinciale activiteiten op de laagveengebieden. 
Die € 75.000 niet uitgeven, maar bewaren voor (Corona of Jeugdzorg) tegenvallers.