Omgevingsvisie Wormerland

Toekomst: Waterstof-economie Toevoegen: Geen Windturbines & biomassa centrales Nog open: Bouwen in 2e lijn, Regionaal Energie Systeem & Warmtenet

Koersdocument Omgevingsvisie Wormerland – dinsdag 17 juni

 1e termijn:

De VVD is blij met de eerste aanzet tot een Koersdocument Omgevingsvisie Wormerland. Toch willen wij nog aanpassingen. Kijken of ik dat kan verwoorden.

 De Omgevingswet vervangt 28 andere wetten. Wij verwachten dan een ambtelijke oplegnotitie, waarin helder wordt aangegeven welke zaken nieuw zijn of gewijzigd moeten worden t.o.v. de huidige bestemmingsplannen.

Het is onbegonnen werk dat Raadsleden dat zelf moeten uitzoeken. Graag toezegging hiervoor

De VVD vraagt verder om helder in de Omgevingsvisie te verwoorden dat er geen windturbines zijn toegestaan.

En dan tevens in de visie opnemen een verbod voor hout gestookte biomassa centrales in Wormerland. Graag voor beide onderwerpen de toezegging daarvoor

Verder wil de VVD een onderzoek of we de Wijdewormer - Wormerland met de Natura 2000 gebieden als een verbindingsgebied willen aanmerken

De Provincie heeft regels opgesteld voor het landelijk gebied binnen de MRA regio.

Wij hebben de ‘indruk’ dat het koersdocument strijdig is met dat provinciale beleid.

ook hier graag een reactie


Wij missen de aandachtspunten Mobiliteit & Werkgelegenheid in de Omgevingsvisie. 

Die onderwerpen lijken mij ook tamelijk essentieel.

Daarnaast loopt het Koersdocument qua beleid vooral voor de muziek uit.

U moet echt wachten op de resultaten van:

·         Bouwen in de 2e lijn,

·         de Regionaal Energie Systeem en

·         ook op de discussie over de Transitie Visie Warmte.

Het kan niet zijn dat Omgevingsvisie het debat en de besluitvorming over deze onderwerpen kort sluit en overbodig maakt.

 Nog een paar specifieke opmerkingen:

·         De percentages koopwoningen, sociale huurwoningen wijken sterk af van de huidige woningbestand en het staand beleid.
Als het college de methodiek van bouwen/toewijzen woningen wil aanpassen dan graag een Beleidsnota indienen bij de Raad.
Graag reactie

 Wij denken dat met name de Omgevingswet zich leent voor burgerinitiatieven, waarbij inwoners niet alleen meedenken, maar ook mee beslissen en investeren.

Een integrale omgevingsvisie zorgt voor samenhang, maar maakt het ook heel complex. Gespecialiseerde organisaties gaan worden bevoordeeld, terwijl de gewone inwoner het echt niet gaat begrijpen.

Wij voorzien helaas wel een verdere professionalisering en juridisering en er zal vaker een beroep om hulp bij de raadsleden komen. [kan de wethouder aangeven wat er wordt opgetuigd om inwoners te helpen]

 Tot zover mijn bijdrage in 1e termijn

2e termijn

 Zowel de EU (Green deal), als de Nederlands overheid (Kabinetsvisie waterstof) zetten beleidsmatig in op een toekomstige waterstof economie. Duitsland kondigden afgelopen week ook een miljarden investering op dit vlak aan. 

Waterstof wordt in het Koersdocument volledig weggeschreven. Maar zou een prioriteit moeten zijn..
Wij vragen de toezegging dat de Europese & Nederlandse waterstof toekomstvisie alsnog verwerkt wordt,

Het logische gevolg hiervan is dat de gas infrastructuur op peil moet worden gehouden, omdat deze geschikt is voor waterstof.Voordat we gaan discussiëren over de Transitie Visie Warmte (warmtenetten) moeten er nog groot aantal zaken helder worden, incl. de afweging van alternatieven. Dat debat kan niet in een koersdocument worden ‘platgeslagen’.

 Tot zover in 2e termijn