Coalitieakkoord POV-VVD-PvdA-CDA 2022-2026

POV, VVD, PvdA & CDA hebben een Coalitieakkoord gesloten op 1 jun'22.


 

                                    Voor en met elkaar

in zelfstandig Wormerland.

 


INLEIDING

 De informatiefase voor een nieuwe bestuurlijke raads- en collegeperiode startte na de verkiezingen van de gemeenteraad op 16 maart 2022. In de informatiefase wordt verkend welke partijen met elkaar een coalitie zouden kunnen vormen. POV, de grootste partij na de verkiezingen, leidde verkennende gesprekken met alle in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Alle partijen gaven in 1:1-gesprekken met de POV hun duiding aan de verkiezingsuitslag. Deze informatiefase leidde naar de conclusie dat het in de Wormerlandse context de voorkeur heeft om een nieuwe coalitie te smeden tussen POV, VVD, CDA en PvdA. Een nieuwe coalitie voor Wormerland.

 De coalitie onderhandelingen mondden uit in dit concept-coalitieakkoord en een voorstel tot benoeming van gekandideerde wethouders. De coalitiepartners zien er naar uit beide onderwerpen te bespreken met de gemeenteraad.

 Dit coalitieakkoord is van de vier ondertekenende partijen. Wij willen gaan voor de visie, missie en doelen die hierin zijn opgenomen. Daar waar “wij” of “we” staat, is het dus onze inzet op de beschreven thema's. Vanuit het besef dat velen ertoe doen bij het behalen van de door ons beoogde resultaten, zetten wij ons er voor in om ons met die partijen te verbinden teneinde het draagvlak en de draagkracht met elkaar en voor elkaar in onze samenleving te vergroten.

Veel van de lopende beleidslijnen, zoals die te vinden zijn in de begroting 2022 van Wormerland, worden ook door deze coalitie onderschreven. De nieuwe coalitie geeft in dit akkoord uitdrukkelijk aan waar zij een accent, aanvulling of wijziging op een lopende beleidslijn behoeft, of waar zij een nieuwe beleidslijn verlangt of wil onderzoeken.


De redenen van bestaan van een gemeente liggen besloten in haar samenleving. De visie daarop en de missie die de coalitie ziet, staan verwoord in onderdeel programma 6 Bestuur en organisatie.

 

In dit akkoord zijn verlangens van de coalitie voor ingezetenen en gemeentebestuur vervat. De onderhandelaars zijn zich ervan bewust dat er oorzaken van buitenaf kunnen zijn, die in de weg staan aan realisatie van die verlangens. Nieuwe (hogere) wetgeving of jurisprudentie kunnen er bijv. toe nopen om onze ambities te temperen of temporiseren. Voorbeelden: strengere stikstofeisen kunnen woningbouwambities beïnvloeden. Ook rijkskortingen op de gemeentefinanciën kunnen ambities in het algemeen doen temperen. De coalitie streeft natuurlijk naar maximaal resultaat op haar ambities.


PROGRAMMA 1 DIENSTVERLENING

Dienstverlening is meer dan de verstrekking van paspoorten en rijbewijzen. Ontelbare producten van de gemeente staan in dienst van de ingezetenen (inwoners, bedrijven en instellingen). Denk aan vergunningen, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte, subsidies voor sport en cultuur, voorzieningen voor zorg, inkomen en werk, goede ruimtelijke plannen, laadpalen voor elektrische auto's, voorzieningen als zorg, vertier en onderwijs voor jongeren, gezondheidsvoorzieningen en ga zo maar door. Bij al die producten gaat het ook over dienstverlening aan de ingezetenen.

 

De informatievoorziening aan de burgers over besluiten en beleidsvoornemens en het betrekken van ingezetenen (burgers, bedrijven en instellingen) bij de beleidsvorming, wordt verder verbeterd. De landelijke voorschriften drijven ons steeds meer richting digitale dienstverlening. Daar zitten beslist veel voordelen aan. Maar de groep burgers die minder digitaal vaardig is mag niet in een achterstandspositie komen.

 

Concrete doe/en / maatschappelijke effecten

Ø  Het nieuwe college zal z.s.m. het uitvoeringsprogramma dienstverlening aan de raad voorleggen.

Ø  De vernieuwing en verbetering van de gemeentelijke website wordt bespoedigd.

Ø  Naast de voortgang in de digitalisering wordt gewerkt aan het warme contact met de ingezetenen door:

o        Herinvoering van een huis-aan-huis bezorgd medium waarin gemeente informatie is opgenomen. Er wordt onderzocht of dit bedrijfszeker en betaalbaar kan worden gerealiseerd in relatie tot de behoefte waaraan dan wordt voldaan.

o        Een vrije inloopmogelijkheid (naast het werken op afspraak) bij publiekszaken.

o        Een spreekuur voor collegeleden.

o        Hulp bij digitale aanvragen voor mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn.

Vooraan in de beleidsprocessen wordt vanuit de beleidsplanning bepaald of, wanneer en hoe ingezetenen in het beleidsproces worden betrokken. (Participatie bevordering. Zie ook de bestuursvisie.)

 

Middelen

Ø  Kosten van huis-aan-huis verspreid medium.

Ø  Kosten van personele inzet voor bijstand aan digitaal minder vaardige personen.

Ø  Helder participatieprotocol gebruiken in de beleidsontwikkeling


PROGRAMMA 2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 Het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving, het open landschap en de natuur van Wormerland staan centraal. Het nieuwe omgevingsrecht vormt een belangrijk kader voor onze ruimtelijke ontwikkeling. Landelijke, provinciale, regionale en ook eigen kaders gelden daarbij als randvoorwaardelijk. Denk aan Natura 2000, de provinciale omgevingsplannen, de verstedelijkingsstrategie van de MRA (Metropool Regio Amsterdam), onze gemeentelijke omgevingsvisie, ons erfgoedbeleid en het duurzaamheidsbeleid op alle bestuurlijke niveaus. De bestaande ruimtelijke verworvenheden zien wij te behouden. De schaarse ontwikkelbare ruimte moet zo goed als mogelijk ingezet worden op erkende maatschappelijke behoefte. Het belang van inwoners, bedrijven en werkgelegenheid staat daarbij in balans voorop. Er is geen heden zonder het verleden. Onze cultuurhistorie gaat ons aan het hart. Objecten en verhalen kleuren ons verleden en daarmee ook de toekomst van Wormerland.

 Misschien wel het grootste speerpunt voor komende bestuursperiode is de bouw van woningen voor al die mensen die eigen woonruimte behoeven. Veel inwoners staan al jaren in de wachtrij. Dat geldt ook voor statushouders die in Nederland mogen blijven om een nieuwe toekomst op te bouwen. Daar komen nu nog bij de ontheemden die uit Oekraïne naar ons land vluchten voor de vreselijke oorlog waarin hun land is verwikkeld.

Binnen de woningmarkt zijn er ook zorgen over mensen die te duur, of juist te goedkoop wonen.

Maar ook is er zorg over de enorm stijgende woningprijzen en over de beperkte mogelijkheden om door te stromen voor mensen die dat willen.

Binnen alle beperkende kaders streven wij ernaar om in komende 4 jaar ruim 1000 woningen

gerealiseerd te krijgen, in verschillende klassen. Daarin houden vast aan de uitgangspunten uit de woonvisie.

En wij streven naar snelle realisatie van kleine “tijdelijke” wooneenheden die op korte termijn acute

woningnood kunnen opheffen voor spoedzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne. Omdat de gemeente zelf geen grond heeft, is het resultaat afhankelijk van particuliere investeerders en vooral van de woningcorporaties. De gemeente kan daarin, vanuit de kaderstellende en bestemmingsbepalende rol, als goede overlegpartner die ontwikkelaars en corporaties faciliteren en stimuleren om te bouwen voor de woningzoekenden in verschillende categorieën.

 

Duurzaamheidsontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. Het aanboren van duurzame energiebronnen (zoals waterkracht, windkracht en zonne- energie) i.p.v. fossiele energiebronnen (zoals olie, kolen en gas) past hierbij. Dat geldt ook voor verduurzaming van gebruik van artikelen/grondstoffen en gebruik van grondstoffen die minder of geen nadelige gevolgen hebben voor milieu en gezondheid.

Er is nauwe relatie met het klimaatbeleid, dat zich richt op de beperking van en de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij past het tegengaan van verdere opwarming van de aarde, bijvoorbeeld door beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Op klimaatveranderingen moeten wij ook inspelen. Dat noemen we klimaatadaptie.

Er zijn allerlei keuzevraagstukken op wereldniveau, maar ook op lokale schaal. Letterlijk rondom haard, huis en bedrijf. Overschakelen op elektrische auto's, grond(water)warmte, zonne-energie, windenergie. Tuinen zo inrichten dat zij beter kunnen tegen droogte en grote neerslagpieken. De overheid stimuleert en reguleert keuzen en investeringen die een bijdrage leveren aan een duurzaamheidsbeleid. Daarover gaan enkele concrete doelstellingen van de coalitie in dit programma, zonder overigens uitputtend te kunnen of willen zijn.

Willen we ook voldoende kunnen bijdragen aan het behalen van doelstellingen van het klimaatbeleid, zal er ook verduurzaming van het woningenbestand en de nieuwbouw gestimuleerd moeten worden. De infrastructuur moet daarvoor ook geschikt gemaakt worden.

 Naast woningbouw is er ook bijzondere zorg dat de agrarische sector voldoende ruimte houdt voor de bedrijfsvoering, natuurlijk binnen de vooral landelijke milieunormen die in ontwikkeling zijn.

Ook gaat er bijzondere zorg uit naar de problematiek rond het kwetsbare veengebied. Er moet een haalbare balans gevonden worden voor blijvend nuttig gebruik (agrarisch en recreatief/toeristisch), behoud van voldoende natuurwaarde en voorkoming van teveel productie van Co2 en methaangas.

 

Concrete doelen / maatschappelijke effecten

Ø  Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied wordt voortvarend afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De ontwikkelgebieden die al in scope zijn, komen zo spoedig als mogelijk in ontwikkeling. In elk geval worden in dit verband genoemd: Zaandriehoek, Wormervelden, bebouwing van de tennisbanen in Wormer in combinatie met vernieuwing van sportaccommodaties,

In aanvulling op project Zaanoever, en in een strook in de Engewormer wordt onderzocht of daar nog meer woningbouwmogelijkheden zijn door transformatie van functies.

Rondom Bartelsluis volgt onderzoek naar woningbouwmogelijkheden binnen de ruimtelijke visie van dat gebied.

Onderzocht worden extra woningbouwmogelijkheden bij Neck. Er wordt nog eens creatief gekeken naar:

o        De ontdekking van nieuwe inbreidingslocaties voor woningbouw.

o        Meer mogelijkheden tot transformatie van niet meer gebruikte bedrijfsgebouwen, kantoorpanden en agrarische gebouwen.

o        Meer mogelijkheden voor toepassing van de Leegstandswetgeving (Zo nodig inclusief wijziging van de gemeentelijke verordening met onderscheid naar gebied en naar soort).

o        Meer mogelijkheden tot woningsplitsing, maar dan wel zonder de negatieve effecten die daarmee gepaard kunnen gaan.

o        Tiny houses op daartoe geëigende locaties faciliteren, liefst zo zelfvoorzienend mogelijk.

Ø  Aan verruiming van mogelijkheden voor wonen in de zgn. 2e lijn wordt verder gewerkt.

Ø  Bij ontwikkelaars en corporaties worden afspraken gemaakt over zoveel mogelijk woningen voor jeugd, starters, senioren en middengroepen, in de juiste categorieverhoudingen.

Ø  Er wordt actief meegewerkt aan de realisatie van tijdelijke (<10jr) extra woonruimte

Ø  Er wordt creatief gekeken naar mogelijkheden voor toewijzing aan woningzoekenden die een langer bestaande binding hebben met Wormerland. (Naar voorbeeld van experiment de Bijlmer.)

Ø  Doorstroming wordt gestimuleerd om aan de onderkant van de woningmarkt ruimte te creëren, maar zonder dat er sprake zal zijn van dwang.

Ø  Onderzoek naar mogelijkheden voor / stimuleren van “generatiehofjes" (Nieuwe vormen van woongroepen die elkaar aanvullen en steunen). Zowel grondgebonden opties als bijvoorbeeld in verouderde bedrijfsgebouwen worden onderzocht. En we bezien of Zaanstad ons ten voorbeeld kan zijn.

De afspraken over de bouw van de nieuwe Zaanbrug worden nagekomen.

 

Voor de problematiek van de veengebieden wordt gezocht naar een oplossing in samenspraak met de gebruikers van het gebied, de provincie, het waterschap en andere stakeholders. Er moet een haalbare balans gevonden worden voor blijvend nuttig gebruik (agrarisch en


recreatief/toeristisch), behoud van voldoende natuurwaarde en voorkoming van teveel productie van Co2 en methaangas.

Ø   De gemeente streeft er naar energieneutraal te worden (2030), werkt toe naar geheel gebruik van hernieuwbare energie (2050) en zet daarbij vooral in op gebruik van zonnepanelen op daken. Windturbines komen er niet op grondgebied van Wormerland.

Ø   Wormerland werkt mee aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Ø   In de ruimtelijke planvorming wordt vroegtijdig nagegaan of de nutsvoorzieningen (met duurzame energie) ook daadwerkelijk op tijd voorhanden zijn om de ruimtelijke ontwikkeling volgens planning te kunnen uitvoeren. Dit omdat er landelijk door de netbeheerders knelpunten worden voorzien bij de transitie van energienetwerken. Die netwerken moeten worden opgebouwd en uitgebreid om de toenemende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. “Een nieuwe wijk moet wel op tijd op de nieuwe energiebron kunnen worden ingeplugd.” Daarom zullen wij in nauw overleg met de ketenpartners proactief goede strategische keuzen maken en voor de infrastructuur ruimte reserveren. Liander, de MRA, de initiatiefnemers voor ruimtelijke projecten en de inwoners en bedrijven die hun energiehuishouding willen aanpassen behoren zeker tot de overlegpartijen/ketenpartners.

Ø   Inwoners worden gestimuleerd mee te werken aan de warmtetransitie. Aan de hand van het nog lopende 1e experiment met een Wijk Uitvoerings Programma Warmtetransitie (Molenbuurt/Plaszoom) wordt het vervolg van het project warmtetransitie bepaald. Daarbij wordt ook nog nader beslist over de potentiestudie aquathermie, als alle belangen goed in beeld zijn. In de warmtetransitie wordt in de bestaande particuliere woningbouw alleen op basis van vrijwilligheid gewerkt, behoudens hogere wetgeving.

Ø   Waar mogelijk werken wij vanuit onze rol als gemeente nauw samen met netbeheerders om het energienetwerk in Wormerland in top conditie en met voldoende capaciteit in stand te houden waarbij we onze ambitie om aanzienlijk meer zonnepanelen op daken in de gemeente te plaatsen kunnen realiseren.

Ø   De coalitie wil ook aandacht voor klimaatadaptie. Dat is het individueel en gezamenlijk inspelen op nadelige gevolgen van klimaatverandering (bijv. hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogte, stijging van de zeespiegel, wateroverlast, verdroging van planten en bomen, gezondheidsklachten door hitte en smog)/ Maar ook inspelen op voordelen (bijv. meer buitenrecreatie door warmer weer.)

  

In de ruimtelijke ontwikkeling zijn er infrastructurele vraagstukken en verlangens die staan beschreven in programma 5 Leefomgeving. In die zin is er ook verband tussen het verkeersbeleid uit programma 2 en de verkeersvoorzieningen/infrastructuur in programma 5.

 

Middelen

Ø  Kosten van onderzoeken

Ø  Opbrengsten uit bouwontwikkelingen (winsten, nog niet voorziene leges, accres inkomsten als gevolg van toename woningen/woongebieden)

Ø  Kosten van bouwontwikkelingen (beheer openbare ruimte in accresgebieden)


PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Dit programma gaat in hoofdzaak over de decentralisaties in het sociaal domein: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Ons uitgangspunt is: iedereen doet ertoe en iedereen doet mee in de samenleving. Onze inwoners moeten verbonden (kunnen) zijn met de samenleving en zich gesteund voelen. Wie zorg of hulp van de gemeente nodig heeft, krijgt zo snel mogelijk een goede passende oplossing. De menselijke maat staat voorop. Daarbij is het belangrijk dat de toegang tot voorzieningen laagdrempelig is en dat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Bij hulp en ondersteuning spreken we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid van de persoon zelf aan en die stimuleren en ondersteunen we. Ook mantelzorg is van groot belang. Inwoners creëren zo op eigen kracht en binnen hun eigen netwerk kansen en mogelijkheden om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Daar waar hun eigen netwerk niet toereikend is, kan een inwoner een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Voor de kwetsbaarste inwoners is er een vangnet beschikbaar, bijvoorbeeld op basis van de Wet op de jeugdzorg, de Wmo of de Participatiewet.

De geformuleerde uitgangspunten realiseren is een spannende onderneming, omdat de rijksgelden die voor deze taken nodig zijn niet altijd toereikend zijn. Nu eens is de rijksnorm te laag, dan weer is een rijksregeling een open einde dat financieel niet door het rijk afgedicht wordt.

 

Binnen de beperkte financiële ruimte van de gemeente moeten we daarom soms complexe afwegingen maken. Niet alles wat wij wensen kan. Maar we doen wel ons uiterste best om -met de maatschappelijke partners- zoveel mogelijk van de wensen te vervullen. Dat vraagt veel van de samenwerking in de regio en met de maatschappelijke partners.

 Concrete doe/en / maatschappelijke effecten

Ø  Het lopende beleid in het sociaal domein is stevig fundament om op voort te bouwen.

Ø  De integrale aanpak in sociaal domein wordt verder doorgevoerd.

Ø  Er wordt vanuit de eerdere verkenningen een voorstel over de invoering van een lnwonerspas aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ø  Bij positieve evaluatie gaan we in beginsel door met de huidige opzet van de gezinscoaches. Wij ontwikkelen de doorgaande zorglijn 0-18 jaar (jeugd) verder door, waarbij nauw wordt samengewerkt met onderwijs, kinderopvang, huisartsen en andere ketenpartners. Wij streven daarbij naar nog meer voorkoming van te zware zorgarrangementen in relatie tot de feitelijke behoefte. Daarop moeten ook de contracten goed afgestemd zijn als dat nog niet scherp genoeg is ingeregeld.

Ø  Wij organiseren scherp zicht op de facturatie van de zorgkosten (jeugd, Wmo enz.) in het juiste boekjaar, om verrassingen te voorkomen.

Ø  Wij werken aan vroegtijdige signalering en aanpak van schulden.(Voorkomen en tijdig ingrijpen is beter dan genezen.)

 Middelen

Ø  De reserve sociaal domein biedt nagenoeg geen ruimte meer en de inkomsten van het rijk zijn voor het sociaal domein onzeker, zeker op langere termijn. Nieuw beleid in het sociaal domein vergt daarom zorgvuldige afweging binnen bestaand begrotingsbeleid.

Ø  Daarnaast wordt waar mogelijk gewerkt aan bevordering van de doelgerichtheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, ook bij de ketenpartners.


 

PROGRAMMA 4 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE: SPORT, WELZIJN, ONDERWIJS

 Alle inwoners van Wormerland moeten kunnen meedoen in de samenleving. In dit programma gaat het daarom o.a. over de bevordering van onderwijs, gezondheid, sport, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, aandacht voor jongeren en ouderen en de mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten. Mensen kunnen groeien door kennis te maken en zich te ontwikkelen met boeken, muziek, kunst, cultuur, sport, recreatie, maar ook met natuur en landschap. De samenleving groeit en bloeit met een rijk verenigingsleven waarin mensen met en voor elkaar activiteiten ondernemen die het Ieven invulling en betekenis geven. Dat is waarom de maatschappelijke participatie door de gemeente wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Uiteindelijk moeten inwoners wel zelf die activiteiten initiëren en dragen. Daarvan groeien zij zelf en de mensen in hun leefomgeving. Er zijn vele ketenpartners die gekoesterd worden omdat zij aan de ontwikkeling van de samenleving bijdragen, zoals de scholen, sociaal-culturele instellingen, kinderopvangorganisaties, ouderenorganisaties, verenigingen, zorginstellingen, bedrijven enz.. Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen binnen een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen die ook daadwerkelijk in een behoefte voorzien.

 Concrete doe/en / maatschappelijke effecten

Ø  Er wordt voor en met mensen met een beperking een Lokale Inclusie Agenda opgesteld, waarin ook de ketenpartners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. (De Lokale Inclusie Agenda is een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap.)

Ø  Op het regionaal plan laaggeletterdheid sluiten wij aan.

Ø  Aandacht voor evenwichtige samenstelling van de bevolking, waar dat beïnvloed kan worden.

Ø  Mensen wonen langer thuis en hebben wel behoefte aan sociaal contact. We willen onderzoek naar mogelijkheden voor gemeenschappelijke ontmoetingsvoorzieningen, gespreid over de gemeente.

Ø  Er komt een actueel Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs, waarbij ook gekeken wordt naar bevordering van inclusiviteit.

Ø  De gemeentelijke subsidieregeling wordt vernieuwd. De raad herijkt welke maatschappelijke initiatieven en voorzieningen in komende raadsperiode in het bijzonder stimulans en/of subsidie behoeven om de samenleving in de actuele context goed te laten floreren.

Ø  Het feitelijk gebruik van de buurtbus wordt geëvalueerd.

Ø  Sport, recreatie en cultuur krijgen meer ruimte in de brede school. Daarbij streven wij naar grotere deelname door kinderen uit gezinnen met weinig financiële ruimte.

Ø  Het uitgevoerde onderzoek inzake de vernieuwing van de sporthallen en de integratie en verplaatsing van de tennisverenigingen, in combinatie met woningbouwmogelijkheden wordt vroegtijdig in deze raadsperiode ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Middelen

Ø  Diverse kosten van onderzoek, evaluatie en opstellen nieuw beleid.

Ø  Transformatie sportaccommodaties en woningbouw Iijkt budgetneutraal te kunnen.


PROGRAMMA 5 LEEFOMGEVING

In dit programma gaat het over de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud. In programma 5 valt ook het thema Openbare Orde & Veiligheid.

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap. De gemeente heeft aantrekkelijk, een schoon en veilig leefklimaat dat wij duurzaam willen onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst voor de ingezetenen en bezoekers willen behouden. Onze openbare ruimte schoon, heel en veilig.

We hebben een voldoende onderhouden woon- en werkomgeving, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

 

Concrete doelen / maatschappelijke effecten

Ø  Er komt een verkeercirculatieplan voor de hele gemeente, waarin wordt ingespeeld op de vele ruimtelijke ontwikkelingen die in de nabije toekomst gestalte krijgen.

Ø  Daarbij worden ook infrastructurele behoeften m.b.t. verkeersveiligheid en de mogelijkheden daartoe in kaart gebracht. Concrete aandachtspunten zijn in elk geval:

o      De afwikkeling van verkeer rond Neck moet worden verbeterd. Het vraagstuk van verkeer rond Neck moet integraal worden bezien vanuit geheel Wijdewormer, tegen het licht van de corridorvisie Hoorn-Amsterdam.

o     Verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers in het algemeen en in het bijzonder:

         Evaluatie van de huidige fietsstraten, w.o. Rigastraat.

          Veilige kindvriendelijke fietsroutes, bijv. naar school, sport en zwembad.

          Veilige oversteken op drukke routes.

          Vereenvoudiging toegankelijkheid Wormer- en Jisperveld voor fietsers.

         Een voetpad langs de Noordweg

          Voldoende rustbanken.

o      Onderzoek naar verbetering van de verkeerssituatie rond de Vomar.

o     Onderzoek naar mogelijkheid tot aansluiting Koningsvarenstraat op de nabijgelegen

rotonde.

o     Overleg met Hoogheemraadschap over de beperking van de aanrijsnelheid op de brug die de Engewormer en de Westerringdijk verbindt.

 

(Diverse infrastructurele vraagstukken en verlangens uit programma 5 houden verband met het verkeersbeleid uit programma 2.)

 

Ø  Onderzoek naar mogelijkheden tot invoering van de bestuurlijke boete in relatie tot o.m. verkeersveiligheid.

Ø  Gelet op de krapte aan inzet van politie en beperkte inzet van BOA's (Buitengewone Opsporings Ambtenaren), terwijl de handhavingsvraag toeneemt, wordt bezien of en hoe professionalisering en uitbreiding van de BOA-formatie mogelijk is.

Ø  We onderzoeken of in bepaalde gevallen van nieuwbouw een lagere parkeernorm op aanvaardbare wijze kan leiden tot meer wooneenheden.

Ø  Faciliteren van een (sneI)Iaadplein in Wormerland.

Ø  De gemeente streeft naar oplossingen ter voorkoming van overstroming op locaties waar neerslag piekbelastingen door het riool niet kunnen worden opgevangen.

Ø  Het groenplan wordt geëvalueerd.

Ø  k Het afvalbeleid wordt eind 2022 geëvalueerd.

 

Ø  De lopende doelstellingen terzake openbare orde en veiligheid worden doorgezet.

Ø  Het college en de raad worden betrokken bij de integrale beleids- en planvorming voor Integrale Veiligheid.


Een veilige samenleving vergt ook een integer bestuur en een integere ambtelijke organisatie. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit wordt daarom ook afgestemd met het bestuur van OVER-gemeenten.

De gemeente werkt zeker ook actief mee aan:

o     de strijd tegen ondermijning;

o      de ontwikkeling van zorg en veiligheid (rondom huis, school, leefomgeving enz.);

o     de bevordering van samenwerking tussen diensten en organisaties die voor veiligheid (kunnen) zorgen;

Terzake tegengaan van woonoverlast wordt effectief en goed samengewerkt met o.a. de woningbouwcorporaties en buurtbemiddelingsinitiatieven teneinde de gewenste resultaten te bereiken.

Middelen

Ø  Diverse kosten van onderzoek, evaluatie en opstellen nieuw beleid.

Ø  Mogelijke kosten van infrastructurele wensen.

Ø  Mogelijke kosten nieuw beleid openbare orde, toezicht en handhaving.

Ø  Mogelijke opbrengsten uit bestuurlijke boete


PROGRAMMA 6 BESTUUR EN ORGANISATIE

 Wormerland is een zelfstandige gemeente die dicht bij haar inwoners, ondernemers en verenigingen staat, met een krachtig en slagvaardig bestuur. Hierdoor houden wij ons goed staande in het complexe regionale krachtenveld, waarin schaalvergroting vaak een rol speelt. Zowel de raad, het college en de ambtelijke organisatie spannen zich in voor (regionale) samenwerkingsvormen die eraan bijdragen dat onze gemeente bestuurlijk zelfstandig kan blijven. De lopende lijnen in de actuele begroting zijn ook in dit hoofdstuk het uitgangspunt. De visie en missie ziet de coalitie als volgt.

 Visie

De gemeente is en blijft de eerste overheid. De kracht van de kleine gemeenten zit vooral in de nabijheid. Oog en oor hebben voor de behoeften van de inwoners, bedrijven en instellingen (samen: de ingezetenen). De gemeente staat met hen in nauw contact en geeft de ingezetenen ruimte. Kennen en gekend worden is hierbij van belang.

Aan regionale en landelijke opgaven werkt Wormerland actief mee, gericht op de behoeften van de ingezetenen en hun toekomst. Het bestuur stelt zich daartoe ook actief op buiten de gemeentegrenzen, in samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor de toekomst van de gemeente. Wormerland zit ook goed in het zadel als bovengemeentelijke ontwikkelingen strijden met het lokale belang.

Lokaal en bovenlokaal wordt met lef bestuurd, maar ook gericht op ontwikkeling en behoud van

relaties.

 

Er is een flink scala aan grote opgaven voor de overheid en hun partners. Denk aan:

-De zorg voor voldoende woningen voor diverse doelgroepen.

-De zorg voor mensen die in de knel raken en de voorkoming daarvan. (Denk aan problematiek rond werk, inkomen, schulden, zorg, onveiligheid thuis, ruimte om jezelf te zijn, integratie, enz.)

-De zorg voor duurzaamheids-, klimaat- en energiebeleid, die gezond, veilig en aangenaam leven tot in de verre toekomst moet verzekeren.

-Behoud van vrede en veiligheid en bestrijding van ondermijning en geweld.

-De behoefte aan herstel van vertrouwen in het openbaar bestuur.

De lijst is niet uitputtend, maar zeker zeer uitdagend. Wormerland wil een actieve bijdrage leveren aan oplossingen voor deze vraagstukken.

 

Het gemeentebestuur van Wormerland staat voor:

 Ø  goede dienstverlening aan de ingezetenen (inwoners, bedrijven en instellingen); ruimte voor individu en samenleving;

Ø  een bestuur dat nabij is, de verschillende belangen goed kent, moeilijke afwegingen durft te

Ø  maken en zich daarover open verantwoordt; een participatieve bestuursstijl;

Ø  kansen voor iedereen, ongeacht de verschillen die er tussen mensen kunnen zijn;

Ø  het stimuleren van bijdragen uit de samenleving aan de ontwikkeling van de gemeenschap; oog voor de kleine en grote uitdagingen waarvoor de (lokale) overheid gesteld staat;

Ø  een bestuur, een ambtelijke organisatie en samenwerkingsverbanden die de uitdagingen aankunnen en oplossingen bieden waaraan ook echt behoefte is;

Ø  een toekomst waarin zo lang als mogelijk vanuit nabij bestuur kan worden gezorgd voor de lokale samenleving;

Ø   een verantwoord financieel beleid dat gericht is op het zo Iang mogelijk in stand houden en bevorderen van noodzakelijke en wenselijke voorzieningen t.b.v. de ingezetenen.


 

Missie

Bestuur en organisatie van Wormerland staan middenin de samenleving en zorgen in samenspraak met inwoners, bedrijven en instellingen op verantwoorde, doortastende, duurzame en voortvarende wijze voor een toekomst met goede dienstverlening en voorzieningen waaraan de ingezetenen ook werkelijk behoefte hebben.

 

 

Profiel gemeente, bestuurskracht, bestuurlijke organisatie en financiën

 Wormerland is een kleine zelfstandige gemeente. De zelfstandigheid van kleine gemeenten staat onder druk. Voor het strategisch perspectief van de bestuurlijke toekomst stelde de gemeenteraad van Wormerland d.d. 28-2-2022 een aanbeveling op aan de nieuwe gemeenteraad.

Ø  Die aanbeveling wordt aan de nieuwe raad voorgelegd om strategisch koers te bepalen voor de verdere bestuurlijke toekomst van Wormerland.

 

Intussen werkt Wormerland gestaag door aan de instandhouding en bevordering van de gewenste dienstverlening en voorzieningen voor inwoners, bedrijven en instellingen. Er wordt gekoerst op een duurzame toekomst van Wormerland. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn:

Ø  Een professioneel, krachtig, betrokken en nabij gemeentebestuur en ambtelijke organisatie.

Ø  De ontwikkeling van en investering in bestuur en organisatie om de opgaven ook in de toekomst aan te kunnen. Dit punt vergt nauwe afstemming met Oostzaan als mede-eigenaar van de ambtelijke organisatie OVER-gemeenten.

Ø  Dat de rol van betrouwbaar partner in diverse samenwerkingsorganisaties adequaat wordt gespeeld, met een eigen inbreng die staat voor wat Wormerland nodig heeft en kan bieden.

Ø  Ook voor komende raadsperiode houdt het bestuur integriteit hoog in het vaandel. Aan onderhoud en bevordering van integriteit wordt actief verder gewerkt, zowel door bestuur als organisatie.

 

Bestuursstijl

 Ø  Het bestuur is gericht op:

Ø  De belangen vanuit de lokale samenleving.

Ø  Een collegiale bestuursstijl.

Ø  Participatief bestuur, vanuit warme belangstelling voor en nauw contact met de doelgroepen en ketenpartners.

Ø  Integer en betrouwbaar bestuur, ambtenaren en ketenpartners.

Ø  Doelgericht, doeltreffend en doelmatig opereren.

Ø  Geven en ontwikkelen van wederzijds vertrouwen. Daarbij wordt overregulering en overmatige controle tegengegaan.

 

Burgerparticipatie

 

Echte bestuurskracht ontstaat pas als we aansluiten bij de beweging, de draagkracht en het draagvlak in de samenleving zelf. Daarom wil het bestuur participatief besturen. Daarop zijn de volgende speerpunten gericht:

Ø  Er wordt een participatieprotocol opgesteld. En aan de hand van de strategische agenda bepalen wij ruim op tijd hoe we per onderwerp de participatie vormgeven.


Ø  Om de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur te vergroten wordt een experiment met de G1O00 systematiek positief ontvangen. Evaluatie zal ertoe leiden of daar meer mee gedaan wordt of dat er alternatieven moeten worden aangeboord.

 

Werkwijze gemeenteraad

 

In de komende bestuursperiode wordt er gewerkt aan een aangepaste werkwijze van de gemeenteraad, om de besluitvorming overzichtelijker en transparanter te maken en daardoor de inwoners meer bij het bestuur te betrekken.

Tegen deze achtergrond worden de reglementen rond de gemeenteraad doorgelicht.

 

Terzijde wordt opgemerkt dat fysieke vergaderingen veruit de voorkeur verdienen bij publieke bijeenkomsten. Tegelijk vloeit uit de ervaringen tijdens de coronacrisis voort dat het digitaal vergaderen als middel gemeengoed is, als de omstandigheden zich verzetten tegen fysieke publieke bijeenkomsten.

Voor de meer interne overleggen bestaan fysieke, digitale en hybride vergadervormen meer naast elkaar als opties.

 

Het college

 

Vanuit hierboven beschreven visie, missie en profiel, bestuurt het college op collegiale wijze, effectief, integer en participatief, c.q. in nauwe samenwerking met doelgroepen en ketenpartners. Enkele speerpunten om doeltreffend te besturen.

Ø  De bestuurlijke planning wordt zodanig ingericht en beheerd dat het bestuur (raad en college) ook beter integrale keuzen kan maken dan tot nu toe. De planning zal ook realistisch zijn.

Ø  Goede samenwerking met de gemeenteraad en de organisatie.

Ø  Heldere college- en raadsvoorstellen en bijbehorende besluitvormingsprocessen.

Ø  Actieve en constructieve deelname aan de verbonden partijen, incl.de MRA, waarvan Wormerland onlosmakelijk deel uitmaakt..

 

Samenwerking

 

Ø  In komende periode wordt bezien of er samenwerkingsmogelijkheden of wijzigingen in bestaande samenwerkingen zijn, die de toekomst van de gemeente kunnen versterken

Ø  De g.r. OVER-gemeenten wordt in deze bestuursperiode geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

De ambteIijke organisatie

 

In diverse paragrafen van dit akkoord wordt ook gerefereerd aan de ambtelijke organisatie OVER- gemeenten. Die is van groot belang om de diensten, de voorzieningen en de bestuurlijke doelen daarbij te verwezenlijken.

Ø  In afstemming met Oostzaan wordt OVER-gemeenten op betaalbare wijze doorontwikkeld om het bestuurlijk gewenste pakket diensten en voorzieningen aan de samenleving te kunnen blijven aanbieden op voldoende niveau.

Ø  Waar mogelijk wordt het draagvlak onder OVER-gemeenten versterkt.

 

1 Verbonden partijen vrij volledig maar niet geheel uitputtend opgesomd

 


 

Bijlage:

Financiën

 

Er zijn grote onzekerheden over de financiële verhouding met het rijk, met name vanaf 2026. Het rijk wil geen langer lopende afspraken maken en er dreigt een financieel gat dat landelijk als ravijn wordt betiteld. Ook de Oekraïne crisis trekt een flinke wissel op bestuur, organisatie en samenleving, waarvan wij de financiële impact nu niet kunnen overzien. Die onzekerheid neemt toe naarmate de huidige oorlog langer duurt.

Desalniettemin is de meerjarenbegroting sluitend.

 

Concrete doe/en / maatschappelijke effecten

Blijvend meerjarig sluitende begroting.

Ø  Bij nieuw beleid kritisch bezien of oud beleid kan worden opgeruimd.

Ø  Harmonisatie van beleid met Oostzaan, tenzij lokale belangen echt vragen om afwijkingen. Dit bevordert de doelmatigheid.

Ø  Aanvaardbare lokale lastendruk in relatie tot de gewenste dienstverlening en voorzieningen.

Ø  Nauwgezet volgen wij de externe factoren die onze inkomsten en uitgaven beïnvloeden en spelen wij daarop lenig in.

 

Middelen

Ø  Diverse kosten van onderzoek, evaluatie en opstellen nieuw beleid en implementatie nieuwe wetgeving. Hierbij valt te denken aan:

o      lntegriteitswetgeving,

o     Wet open overheid (Kosten vooralsnog gedekt binnen OVER-gemeenten, gevoed door beide gemeenten.)

o     Wijziging rechtspositie vrijwillige brandweer (primair risico Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland)

o      Nieuw participatieprotocol

o     Participatie experimenten

Doelmatigheidsvoordelen uit harmonisatie van beleid en processen

Het college werkt een collegeprogramma uit op basis van dit coalitieakkoord en zorgt ervoor dat de financiële inzichten /gevolgen daarvan bij de behandeling van de begroting 2023 worden betrokken.

 

Wormerland,   2 juni 2022

  

 


 

 

 

 

Leefruimte / Samenleving

6     Internationale samenwerking

 

 

Samenleving

Bm

4    Monumenten, erfgoed, archeologie

 

 

Leefruimte

Bm

4    Diversiteitsbeleid

 

 

Samenleving

Formel e portefeuille onderwerpen burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan):

 

Bm

6  Openbare orde en veiligheid

& lntegraliteit Toezicht en Handhaving (excl. T&H terzake specifieke portefeuilles zoals RO, Milieu, Verkeer, Kinderopvang, e.d.)

&    Zorg en veiligheid (samen met een wethouder)

6    Diverse wetten zoals NBW en bijzondere wetten (zoals opvang zwerfdieren; burgerlijke stand, verkiezingen, Archiefwet, naturalisatie; enz.

&    Algemeen bestuurlijke en juridische żaken, incl. : bestuurlijke toekomst; integriteit; eindverantwoordelijkheid voor behandeling bezwaren en klachten.

6    Strategische samenwerking algemeen (w.o. MRA)

          AB VrZW

          Crisisorganisatie VrZW

          AB Waterlands Archief

          Overleg ZaWa Zorg en veiligheid

          Lid Algemene Vergadering MRA

          VNG en VNHG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsvoering/Samenleving/Leefruimte

Overig e aangelegenheden inzake portefeuilleverdeling

 

 

Nader te verdelen:

6    Kunst en Cultuur

 

         PHO ZaWa Kunst, Cultuur en Erfgoed *

 

*Portefeuillehouder K&C stemt regio overleg zo nodig af met pfh. Erfgoed. Deze portefeuille is nader aan een wethouder toe te delen binnen het college.

Samenleving

 

T.a.v. de invulling van het Ioco-

burgemeesterschap:

&    Loco-burgemeesterschap 1e, 2e, 3e en 4e loco bepalen.

 

CDA: 1e loco Bm

 

(Alle wethouders worden in beginsel loco. De volgorde 2,3 en 4 wordt i.o.m.

 

 

 

 

Bm in het college bepaald. Tevens volgt inwerktraject)

 

OVER-gemeenten

Alle collegeleden hebben een zetel in AB OVER-

gemeenten.

Hierboven is de portefeuille

bedrijfsvoering gekoppeld aan de DB zetel.

Het wisselend voorzitterschap wordt nader bepaald binnen het AB OVER, dat ook de DB zetels toekent..

Bedrijfsvoering