Ontwerp Bestemmingsplan Parkeren Wormerland

Iedereen kan een zienswijze indienen. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met 17 augustus 2022) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk (gemotiveerd en ondertekend) worden ingediend. Een zienswijze moet worden gericht aan: de gemeenteraad van Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland”.

Bestemmingsplan:

      Parapluplan Parkeren Wormerland

 

Inhoudsopgave

Toelichting 3

Hoofdstuk 1 Inleiding 4

1.1 Aanleiding 4

1.2 Ligging plangebied 4

1.3 Geldende juridische regelingen 5

1.4 Wettelijk kader 5

1.5 Procedure 6

1.6 Leeswijzer 6

Hoofdstuk 2 Beleidskader 7

2.1 Wetgeving 7

2.2 Uitgangspunten 7

2.3 Beleidsregels parkeren gemeente Wormerland 8

2.4 Doel 8

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving 9

3.1 Aanleiding 9

3.2 Uitgangspunten Parkeren 9

Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten 15

Hoofdstuk 5 Juridische planregeling 16

5.1 Inleiding 16

5.2 Opzet van de regels 16

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 18

6.1 Economische uitvoerbaarheid 18

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 18

Regels 19

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 20

Artikel 1 Begrippen 20

Artikel 2 Reikwijdte 21

Hoofdstuk 2 Algemene regels 22

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 22

Artikel 4 Overige regels 23

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 24

Artikel 5 Slotregel 24 bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK in werking getreden. Een gevolg van deze wet is dat in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen moet worden geregeld dat wordt voorzien in 'voldoende parkeergelegenheid'. Het bestemmingsplan vervangt daarmee het bepaalde in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening. In de bestemmingsplannen die zijn vastgesteld na 29 november 2014 (en deels ook al in plannen die voor deze datum zijn vastgesteld) is al een parkeerregeling opgenomen. Voor plannen die voor deze datum zijn vastgesteld gold een overgangsregeling. Per 1 juli 2018 is een eind gekomen aan deze overgangsregeling en dient ook in deze bestemmingsplannen een parkeerregeling te zijn opgenomen. Onderhavig bestemmingsplan voegt voor digitale plannen waarin nog geen (volledige) parkeerregeling was opgenomen, een parkeerregeling aan deze plannen toe.

Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren is een zogenaamd 'parapluplan'. Een parapluplan is een overkoepelend bestemmingsplan waarmee in één plan aanpassingen in meerdere bestemmingsplannen kunnen worden doorgevoerd. Het is dus niet nodig om alle plannen afzonderlijk aan te passen. Via het onderhavige bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren' worden de in de laatste CROW-publicatie opgenomen voorwaarden met betrekking tot de parkeerbehoefte voor parkeren in de diverse geldende bestemmingsplannen opgenomen.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied betreft de gehele gemeente Wormerland. De plangrens van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de gemeentegrens. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

1.3 Geldende juridische regelingen

Zoals hiervoor aangegeven, is het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren' een zogenaamd 'parapluplan'. Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan zijn dan ook een groot aantal bestemmingsplannen vigerend. Het parapluplan heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:

IMRO-codering

Plannaam

Datum vaststelling

NL.IMRO.08800000BP1496210000-

Landelijk Gebied Wormerland

03-04-2007

NL.IMRO.08800000BP1496190000-

Oostknollendam, Jisp en Neck

11-12-2007

NL.IMRO.0880.BP2015002001-0401

Woonkern Wormer en Lint

21-03-2017

NL.IMRO.0880.BP9668200000-0401

Bedrijventerreinen

17-04-2018

NL.IMRO.0880.BP2009004002-0401

IHP Locatie Neck

21-06-2011


Bovengenoemde plannen bijven onverkort van kracht, ook als het parapluplan wordt vastgesteld en rechtskracht verkrijgt. De regels van het bestemmingsplan ''Parapluplan Parkeren'' zijn ofwel een aanvulling op de regels van de geldende bestemmingsplannen indien daarin geen regels met betrekking tot het parkeren waren opgenomen of een vervanging van de daarin opgenomen regels met betrekking tot parkeren.

1.4 Wettelijk kader

Het wettelijk kader van een bestemmingsplan is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hieronder worden de Wro en het Bro kort toegelicht. Ook wordt ingegaan op de digitalisering van dit bestemmingsplan.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wro schrijft voor dat de gemeenteraad ''voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vaststelt, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in dat plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven.''

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

In het Bro is geregeld hoe een bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er uit moeten zien, wat vastgelegd moet worden en wat meegewogen moet worden (artikelen 3.1.2 t/m 3.1.7 en artikelen 3.2.1 t/m 3.2.4 Bro). In artikel 3.1.6 van het Bro is bepaald dat elk bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. In de toelichting moet worden vermeld wat de uitkomsten zijn van onderzoeken over ecologie/flora/fauna, hoe het is gesteld met de waterhuishouding, of de Wet milieubeheer van toepassing is voor bijvoorbeeld een Milieu Effect Rapport (MER), of sprake is van archeologische/cultuurhistorische waarden, welke milieukwaliteitseisen voor wat betreft lucht, bodem, geluid bij het plan betrokken zijn en welk beleid van gemeente, provincie en Rijk en rol speelt.

Een bestemmingsplan is daarom een juridisch ruimtelijk beleidsdocument, waarin de bestemming van de gronden met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde gebruiks- en bouwregels en de daarop aanwezige bebouwing worden vastgelegd, maar waarin ook ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn opgenomen. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

 Digitalisering

Alle ruimtelijke plannen moeten voor iedereen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Daarvoor is een landelijke voorziening in het leven geroepen. Er wordt gewerkt via landelijk vastgestelde regels (artikel 1.2.1 en 1.2.2 Bro, nader uitgewerkt in de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening).


1.5 Procedure   Ter inzage ligging ontwerpplan

In de Wro staat dat op de procedure van een bestemmingsplan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent dat het ontwerp van een bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage moet worden gelegd. Deze terinzagelegging biedt iedereen de mogelijkheid om gedurende die periode zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad. Die terinzagelegging wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (overheid.nl) en via Wormerland Nieuws.

Zienswijzen

Van de eventueel ingekomen zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording daarvan wordt een verslag gemaakt dat als bijlage bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt gevoegd.

Rechtsbescherming

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden nog de mogelijkheid open om bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan.


1.6 Leeswijzer

Het bestemmingsplan bestaat uit meerdere onderdelen: een verbeelding, van voor dit bestemmingsplan het gehele grondgebied van de gemeente Wormerland, een toelichting en de regels waarin de parkeerbepalingen voor de op de verbeelding vermelde gebieden zijn opgenomen.

Het eerste hoofdstuk van de toelichting betreft de inleiding. Hierin wordt ingegaan op de aanleiding van dit Parapluplan Parkeren. Ook wordt in dit eerste hoofdstuk de ligging van het plangebied, de geldende juridische regelingen, het wettelijk kader, en de procedure besproken. Deze leeswijzer sluit het eerste hoofdstuk af. Het tweede hoofdstuk gaat in op het Ruimtelijk beleidskader van dit Parapluplan Parkeren. In dit hoofdstuk wordt de relevante wetgeving besproken. Ook worden de uitgangspunten en het doel van dit bestemmingsplan behandeld. Het derde hoofdstuk gaat in op de planomschrijving van dit bestemmingsplan en de koppeling met de CROW-parkeernormen publicatie. Hoofdstuk vier gaat in op de omgevingsaspecten van dit bestemmingsplan. Het vijfde hoofdstuk bevat de juridische planbeschrijving. Dit hoofdstuk gaat in op de planregels en op de handhaving van dit Parapluplan Parkeren. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk zes, gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het onderhavige bestemmingsplan. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

  

Hoofdstuk 2 Beleidskader

2.1 Wetgeving

Reeds bij de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 heeft de wetgever bepaald, dat de mogelijkheid om op grond van artikel 8, lid 5 van de Woningwet stedenbouwkundige voorschriften in de gemeentelijke Bouwverordening op te nemen, kan vervallen. Reden hiervoor was dat de Wro voorschrijft dat een gemeente voor het gehele grondgebied een bestemmingsplan of beheersverordening moet vaststellen. Op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) gold deze verplichting alleen voor het buitengebied, waardoor het voor het overige gebied noodzakelijk was stedenbouwkundige bepalingen op te nemen in de bouwverordening. De gemeentelijke Bouwverordening dient mede als toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning voor het aspect bouwen.

Met de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening werd aanvankelijk beoogd om de mogelijkheid om stedenbouwkundige bepalingen op te nemen in de bouwverordening te schrappen. Uiteindelijk is hiervan op dat moment afgezien omdat te veel vragen bestonden over de wijze waarop met name het onderdeel "parkeren" in de bestemmingsplannen zou kunnen worden geregeld. De betreffende bepaling is daarom nooit in werking getreden.

Eind 2014 werd de Woningwet alsnog aangepast. Op 29 november 2014 trad de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458) in werking en daarmee zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening komen te vervallen. Voor bestemmingsplannen die zijn vastgesteld vóór die datum was in de Woningwet een overgangsregeling opgenomen. Deze houdt in dat de betreffende artikelen van de Woningwet van toepassing blijven tot het tijdstip van wijziging van het bestemmingsplan voor een bepaald gebied, doch uiterlijk tot 1 juli 2018. Daarna moet een regeling zijn opgenomen in bestemmingsplannen om aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te kunnen toetsen aan onder andere parkeernormen.

Inmiddels is ook het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd in die zin dat omwille van de flexibiliteit het mogelijk is geworden om in de regels van een bestemmingsplan te verwijzen naar beleidsregels. Er is daarom nu in het artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro een wettelijke grondslag opgenomen om ook voor wat betreft het parkeren in het bestemmingsplan direct te verwijzen naar beleidsregels die parkeernormen bevatten. Daarbij is het volgens jurisprudentie mogelijk om middels een zogenaamde dynamische verwijzing te bepalen dat indien de beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening gehouden dient te worden met het gewijzigde beleid.

2.2 Uitgangspunten

Dit bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan. Dat is een bijzondere variant op een regulier bestemmingsplan. Een bestemmingsplan herziet of 'vervangt' normaal gesproken het voorheen geldende bestemmingsplan. Dit paraplubestemmingsplan heeft echter een ander doel en een andere werking. Het doel van dit bestemmingsplan is uitsluitend het vastleggen van het gemeentelijk parkeerbeleid voor het grondgebied van de gemeente Wormerland.

De opzet van het paraplubestemmingsplan is daarom zodanig dat alle 'onderliggende' bestemmingsplannen van kracht blijven. De herziening betreft uitsluitend een uniforme regeling ten aanzien van het parkeren voor alle 'onderliggende' bestemmingsplannen. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

  

2.3 Beleidsregels parkeren gemeente Wormerland

Met betrekking tot parkeren is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Wormerland geen regelgeving opgenomen ten aanzien van het parkeren van voertuigen, behalve voor het parkeren van voertuigen van een autobedrijf, van defecte voertuigen, voertuigwrakken, kampeermiddelen, en reclamevoertuigen, grote voertuigen, en uitzichtbelemmerende voertuigen. Regelgeving ten aanzien van parkeernormeringen ontbreken. Het bestemmingsplan ''Parapluplan Parkeren'' verwijst voor de te hanteren parkeernormen naar de meest recente versie van de CROW-publicatie Toekomstbestendig parkeren (of diens opvolger). Indien in de normering wordt uitgegaan van bandbreedtes, dient de gemiddelde parkeernorm voor de betreffende vorm van gebruik/functie te worden gehanteerd. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan hiervan door het bevoegd gezag gemotiveerd worden afgeweken.

2.4 Doel

Parkeernormen worden gehanteerd om bij bouwplannen of wijzigingen in het gebruik van bestaande gebouwen de behoefte van het benodigde aantal parkeerplaatsen te bepalen. Het uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling van een plan het aantal benodigde parkeerplaatsen binnen het plangebied wordt gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat de benodigde (bezoekers)parkeervakken in de bestaande openbare ruimte worden bedacht. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

3.1 Aanleiding

Indien sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling / omgevingsvergunning, dient ook sprake te zijn van voldoende parkeerplaatsen. Voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen hanteert de gemeente Wormerland de meest actuele versie van de CROW-normen. De Bouwverordening maakte het voorheen mogelijk om omgevingsvergunningen te toetsen aan parkeren. Via dit artikel werd een parkeereis opgelegd. Op 29 november 2014 zijn de Woningwet en het Besluit ruimtelijke ordening echter gewijzigd. In bestemmingsplannen die na die betreffende datum zijn vastgesteld, kan niet meer worden verwezen naar de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening, maar wordt het parkeren voortaan in die bestemmingsplannen zelf geregeld. Voor bestemmingsplannen die eerder dan 29 november 2014 zijn vastgesteld geldt een overgangstermijn, deze plannen moeten uiterlijk 1 juli 2018 zijn aangepast. Met dit bestemmingsplan wordt hieraan invulling gegeven. Daarbij is gekozen voor de vorm van een parapluplan, waarmee een extra 'laag' en dus toetsingskader over de geldende bestemmingsplannen wordt aangebracht. De 'daaronder' gelegen bestemmingsplannen/bestemmingen blijven van toepassing. Door in de toekomst nog vast te stellen bestemmingsplannen dit parapluplan mede van toepassing te verklaren, blijft dit plan ook voor die bestemmingsplannen van toepassing. Hiermee wordt op eenduidige en heldere wijze het gemeentelijke parkeernormenbeleid planologisch-juridisch verankerd. De vorm van parapluplan biedt tevens de mogelijkheid om dit aspect te zijner tijd als 'laag' op te nemen in het Omgevingsplan van de gemeente.

3.2 Uitgangspunten Parkeren

Voor het parkeren is een aantal uitgangspunten vast te stellen:

1. Parkeernormen niet van toepassing op de bestaande omgeving

Op parkeervraagstukken (zoals bijvoorbeeld een bestaande parkeerdruk) in een bestaande (woon)omgeving zijn de met dit parapluplan vastgelegde parkeernormen niet van toepassing. De reden hiervoor is dat bestaande (woon)omgevingen ontwikkeld en gerealiseerd zijn op basis van oudere normen. Oplossingen voor deze parkeervraagstukken is maatwerk en in veel gevallen alleen te realiseren met een integrale aanpak, bijvoorbeeld om bij een reconstructie te kijken naar de aanleg van extra parkeerplaatsen.

2. Parkeernormen wel van toepassing op nieuwe ontwikkelingen
Als uitgangspunt geldt dat nieuwe ontwikkelingen een toename van parkeerdruk kunnen genereren. De normen in dit parapluplan zijn dan ook van toepassing op nieuwe ontwikkelingen: bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

             a. Nieuwbouwontwikkeling: Een nieuwbouwontwikkeling betreft het bouwen van één of meer gebouwen op een perceel (al dan niet na sloop van bestaande bebouwing), waarbij geen sprake is een inbreidingsproject. Voor deze ontwikkelingen wordt een parkeereis/parkeerbehoefte volgens de opgenomen normen gehanteerd.

             b. Functiewijzigingen: Een functiewijziging betreft het geheel of deels wijzigen van de functie van een bestaand gebouw, waarbij het bestaande gebouw niet wordt gesloopt (maar mogelijk wel deels wordt verbouwd) en het nieuwe gebruik / de nieuwe functie een meer verkeersaantrekkend karakter heeft. De functiewijziging kan plaatsvinden middels een bestemmingswijziging of -afwijking. Maar ook bij (nieuwe) functiewijzigingen die passen binnen de geldende bestemmingsplanbepalingen, wordt getoetst aan dit parapluplan. Dit parapluplan kan dan ook als beheersinstrument worden gehanteerd. Voorbeelden van een functiewijziging zijn het wijzigen van het gebruik van een woning naar een kinderdagverblijf of het splitsen van een woning in meerdere woningen c.q. wooneenheden. Bij een wijziging van de functie wordt de parkeerbehoefte berekend op basis van de in dit plan opgenomen parkeernormen, maar hoeft in deze gevallen uitsluitend rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het te realiseren bouwplan.

             c. Vergroten van een bestaand gebouw: Dit betreft de uitbreiding van een bestaand gebouw. Bijvoorbeeld een uitbreiding van een bedrijfsgebouw of van een winkel. Het bestaande gebouw wordt hierbij niet of gedeeltelijk gesloopt. De parkeerbehoefte wordt uitsluitend berekend over de uitbreiding van het bestaande gebouw. De in het verleden opgelegde parkeereis voor het bestaande gebouw blijft gehandhaafd. Bij een aanbouw van een bestaande woning, waarbij het aantal woningen dus niet toeneemt, worden uiteraard geen extra parkeerplaatsen gevraagd.

               

3. Tekort parkeerplaatsen niet compenseren

Bij uitbreiding van bebouwing en/of bij een functieverandering is het voor de ontwikkelaar niet vereist het eventueel bestaande tekort aan parkeerplaatsen te compenseren bij de nieuwe benodigde parkeervoorzieningen. Compensatie is uiteraard wel gewenst en toegestaan.

4. Huur bestaande parkeervoorzieningen geen optie

Het huren van bestaande parkeerplaatsen in de omgeving als middel om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor een nieuwe ontwikkeling is geen optie.

5. Voorzien in voldoende mindervalidenparkeerplaatsen

Bij maatschappelijke voorzieningen (zoals een gemeentehuis, bibliotheek, zwembad e.d.) dienen ook openbare mindervalidenparkeerplaatsen aangewezen te worden. Met het aanwijzen van deze parkeerplaatsen wordt de bereikbaarheid van deze voorzieningen voor mindervaliden gegarandeerd.

Vanwege de verandering in de zorg, waardoor ouderen langer thuis wonen, is het daarnaast ook wenselijk om in nieuwe woonomgevingen voor te sorteren door te voorzien in mindervalidenparkeerplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door ook bredere parkeervakken aan te leggen of daar in ieder geval in de inrichting rekening mee te houden. Het aantal mindervalideparkeerplaatsen zal per plan nader worden bepaald.

6. Verplichting parkeren eigen terrein

Een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan pas worden verleend als is verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Hiervoor gelden de normen uit CROW-publicatie 381.

7. Zone "parkeren vergunninghouders"

In straten waar regelmatig parkeeroverlast ontstaat door bezoekers van bijvoorbeeld een evenement, kan een zone "parkeren vergunninghouders" worden ingesteld. Dit heeft als doel om parkeeroverlast te voorkomen, en om evenementenorganisaties te stimuleren voldoende parkeergelegenheid te realiseren voor hun klanten.

8. Ruimte voor elektrische laadpalen

De gemeentes hebben afgesproken om de groei van de mobiliteit af te remmen en in ieder geval duurzamer te maken. Om het elektrisch rijden te faciliteren kan een laadpaal vergunning vrij worden neergezet, alleen het onttrekken van 2 openbare parkeerplaatsen ten gunste van een laadpaal moet met een verkeersbesluit van de wegbeheerder. Dit biedt belanghebbenden de kans op bezwaar te maken. Echter de Raad van State heeft in haar uitspraak 201705501/1/A2 van 14 februari 2018 bepaalt dat het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden, ten koste mag gaan van bestaande openbare parkeervakken.

Een laadpaal is in principe bedoeld voor 2 oplaadplekken en daar mag men maar een beperkt aantal uren staan, wat een negatief effect heeft op de parkeerbalans in de betreffende straat. Om toename van de parkeerdruk te voorkomen kan de gemeente ervoor kiezen om oplaadplekken in het openbaar groen te realiseren, tenzij het strijdig is met de Hoofd Groenstructuur. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

  

3.2.1 Gebiedsindeling

De parkeernormen conform publicatie 381; 'toekomstbestendig parkeren' (CROW, december 2018) bestaan uit een uitgebreide reeks van parkeerkencijfers, met een minimum en een maximum parkeernorm. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

·         stedelijkheidsgraad: uiteenlopend van 'zeer sterk stedelijk' tot 'niet stedelijk';

·         stedelijke zone: 'centrum', 'schil centrum' (overloopgebied), 'rest bebouwde kom' en 'buitengebied';

·         type voorziening: wonen, werken, winkelen / boodschappen, sport / cultuur / ontspanning, horeca / (verblijfs)recreatie, gezondheidszorg / (sociale) voorzieningen en onderwijs.

3.2.1.1 Stedelijkheidsgraad

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de adressendichtheid. Op basis van de omgevingsadressendichtheid worden gemeenten door het CBS ingedeeld in vijf klassen van stedelijkheid. De omgevingsadressendichtheid is de gemiddelde waarde van de adressendichtheid van een gemeente. De adressendichtheid is steeds gebaseerd op een gebied met een straal van 1 kilometer rondom een adres. De (gehele) gemeente Wormerland wordt op basis van de omgevingsadressendichtheid van het CBS beschouwd als een 'weinig stedelijk'.

 

3.2.1.2 Stedelijke zone
Voor het bepalen van de parkeernorm is ook de ligging van de locatie van belang. Uit landelijke parkeerstudies is gebleken dat een functie in een centrum een lagere parkeervraag heeft dan dezelfde functie buiten een centrum. In een gebied met een hogere adressendichtheid is namelijk het aanbod en de kwaliteit van andere vervoerswijzen (zoals openbaar vervoer) over het algemeen hoger dan in een gebied met een lage dichtheid. Het CROW maakt voor de parkeernormen dan ook onderscheid in ‘centrum’, ‘schil centrum' (overloopgebied), ‘rest bebouwde kom’ en ‘buitengebied’.

 

Zeer stedelijk

Matig stedelijk

Weinig stedelijk

Wormer

Jisp

Oostknollendam

 

 

Neck

 

 

Spijkerboor

 

 

Figuur 2: begrenzing zones stedelijkheid

3.2.2 Doorvertaling naar parkeernormen

3.2.2.1 Systematiek

In Nederland worden parkeernormen bepaald aan de hand van de meest recente (landelijke) parkeercijfers conform de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren'. In de CROW-publicatie zijn de volgende functiegroepen opgenomen:

·         wonen

·         werken

·         winkelen en boodschappen

·         sport, cultuur en ontspanning

·         horeca en (verblijfs)recreatie

·         gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

·         onderwijs

 

Als de functie van een ruimtelijke ontwikkeling niet is opgenomen in de parkeernormen, dan wordt bekeken welke functie hierbij het beste aansluit. Mochten de opgenomen functies en parkeernormen niet toereikend zijn bij het bepalen van de parkeerbehoefte, dan kan met nader onderzoek worden bekeken of een beter aansluitende norm kan worden gevonden.

De CROW-parkeerkencijfers gaan uit van een minimum- en maximumparkeernorm. In Wormerland wordt daarbij uitgegaan van het gemiddelde tussen deze normen. In sommige gevallen komen functies/voorzieningen op een plek niet of nauwelijks voor. Bijvoorbeeld een manege in een centrumgebied. In die gevallen wordt geen kencijfer weergegeven, maar staat er 'n.v.t.' weergegeven.

 

De parkeernormen worden berekend voor een bepaalde eenheid per functie. Voorbeelden zijn een parkeernorm per woning of per 100 m2 brutovloeroppervlak (bvo) kantoorruimte. In de laatste situatie worden ruimten zoals opslag, toiletten, gangen e.d. toebedeeld aan het vloeroppervlak. Dit betekent dus dat dergelijke voorzieningen onderdeel uitmaken van de oppervlakte van de functie waarover de parkeerbehoefte wordt bepaald. Het parkeren ten behoeve van bezoekers is al onderdeel van de parkeernormen.

 

Het kan zijn dat de door CROW gehanteerde eenheid waarover de parkeerbehoefte wordt berekend, niet passend of toereikend is bij een specifieke ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de realisering van een school, waarbij het aantal leerlingen nog niet bekend is. De CROW heeft hiervoor in publicatie 317 alternatieve eenheden opgenomen. Indien ook deze ontoereikend zijn, is nader onderzoek noodzakelijk.

 

Het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt berekend op 1 decimaal achter de komma, net zoals de norm wordt uitgedrukt in 1 decimaal achter de komma. Het totaal aantal parkeerplaatsen wordt, in tegenstelling tot de gebruikelijke afrondingsregels, naar boven afgerond (vanaf x,2). Zou de gebruikelijke afrondingsregel toegepast worden (pas naar boven afronden vanaf bijvoorbeeld 4,5) dan kan naar verloop van tijd een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan. Indien sprake is van een project met meerdere functies, worden de onafgeronde aantallen benodigde parkeerplaatsen per functie eerst bij elkaar opgeteld. Afronding vindt vervolgens plaats van het totaal verkregen benodigde parkeerplaatsen.

 

3.2.2.2 Parkeren op eigen terrein

 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerbehoefte te voldoen. Met het begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor het parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort (bouwperceel), passend binnen het geldende bestemmingsplan.

In de praktijk wordt echter niet alle (theoretisch) beschikbare parkeergelegenheid op eigen terrein als zodanig benut. Het blijkt dat bijvoorbeeld een garage bij een woning vaak niet wordt gebruikt voor het stallen van de auto, maar als bergruimte of bijkeuken. Voor het parkeren op eigen terrein is daarom per voorziening een berekeningsaantal bepaald. Parkeerplaatsen op eigen terrein moeten bovendien voldoen aan minimale fysieke maatvoeringseisen om ook als zodanig gebruikt te kunnen worden. In onderstaande tabel is voorgaande gecombineerd weergegeven. De tabel is afkomstig uit de CROW-publicatie, met dien verstande dat in onderstaande tabel bij de lange opritten een minimale maat is opgenomen (in de CROW-publicatie wordt hierbij geen maat weergegeven).

 


 Tabel 2: Berekeningsaantallen en minimale maatvoeringsvereisten (CROW)

 

Voor maatvoeringen van grotere parkeergarages en parkeerterreinen toetst de gemeente aan de geldende CROW-richtlijnen.

 

3.2.2.3 Verdeling prijscategorieën woningen

 

Voor woningen hanteert het CROW een indeling in koop / huur, bebouwingstypologie en het prijssegment. De volgende typen worden onderscheiden:

Grondgebonden koopwoningen:

·         koop, vrijstaand

·         koop, twee-onder-een-kap

·         koop, tussen/hoek

 

Koopappartementen:

·         koop, etage, duur

·         koop, etage, midden

·         koop, etage goedkoop

 

Grondgebonden huurwoningen:

·         huurhuis, vrije sector

·         huurhuis, sociale huur

 

Huurappartementen:

·         huur, etage, vrije sector

·         huur, etage, sociale huur

 

Overige woontypen:

·         kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)

·         kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig

·         aanleunwoning/serviceflat (zelfstandige woning met beperkte zorgvoorziening)

 

Een aanleunwoning/serviceflat moet behoren bij een woonzorgorganisatie. Voor overige vormen van wonen met zorg (al dan niet zelfstandig) geldt een eigen parkeernorm die mede afhankelijk is van de doelgroep en woonvorm.

 

3.2.3 Afwijkingsmogelijkheden

 

3.2.3.1 Lagere of hogere parkeernorm

Zoals gezegd worden de CROW-normen landelijk gehanteerd. Het kan zijn dat in Wormerland een bepaalde functie in een bepaald gebied een lagere dan wel hogere parkeerbehoefte kent. Door het uitvoeren van een parkeeronderzoek naar de werkelijke parkeerbehoefte van een ontwikkeling is het leveren van maatwerk door middel van het afwijken van de parkeernormeringen mogelijk. Een initiatiefnemer draagt zorg voor de motivatie danwel nader onderzoek dat aantoont dat de afwijking voorstelbaar is.

 

Hoofdstuk 5 Juridische planregeling

 5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan.

 

5.2 Opzet van de regels

 

5.2.1 Algemeen

 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels;

2. Bestemmingsregels;

3. Algemene regels;

4. Overgangs- en slotregels.

 

5.2.2 Inleidende regels

 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:

 

• Begrippen (Artikel 1)

 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Ook zijn in dit artikel de geldende begrippen uit onderliggende van kracht zijnde bestemmingsplannen onverminderd van toepassing verklaard.

 

• Wijze van meten (Artikel 2)

 

In dit artikel wordt de geldende wijze van meten uit onderliggende van kracht zijnde bestemmingsplannen onverminderd van toepassing verklaard. De wijze van meten geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

5.2.3 Bestemmingsregels

 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat normaliter de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. Met deze parapluherziening worden verschillende bestemmingen aangevuld. In de planregels is bepaald dat alle onderliggende bestemmingsplannen onverminderd van toepassing zijn.

 

5.2.4 Algemene regels

 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit:

 

Ÿ Anti-dubbeltelregel (Artikel 3)

 

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.

 

5.2.5 Overgangs- en slotregels

 

In hoofdstuk 4 van de regels staat de slotregel. In de slotregel wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

18

 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

Dit paraplubestemmingsplan maakt geen bouwplannen mogelijk als bedoeld in artikel 6.12 Wro. Voor dit plan hoeft daarom geen afzonderlijk exploitatieplan vastgesteld te worden.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1 Overleg

Omdat het voorliggende bestemmingsplan een wettelijke verplichting betreft, en er geen nieuw beleid of nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is het niet nodig om het bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro te bespreken met de relevante vooroverlegpartners van de gemeente Wormerland.

6.2.2 Inspraak

Er is gekozen om geen gebruik te maken van de inspraakprocedure zoals bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening. Belangrijk argument hiervoor is dat de complexiteit van dit plan gering is.

6.2.3 Vaststellingsprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf XXX 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan was inclusief bijbehorende bijalgen tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

 

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren van de gemeente Wormerland;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0880.BP3044240000-0301 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 bestemmingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.6 eigen terrein als bedoeld in de regeling voor parkeren en laden en lossen

het terrein en/of bouwwerk dat de aanvrager in eigendom of in gebruik heeft en waarover hij kan beschikken en die bij het te realiseren (bouw)plan en/of het bouwwerk horen.

1.7 voldoende parkeergelegenheid

Van voldoende parkeergelegenheid is sprake, indien wordt voldaan aan de gemiddelde parkeernormering zoals opgenomen in de rij 'weinig stedelijk', aanwezigheidspercentages en berekeningsaantallen zoals opgenomen in CROW publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren'. Op het moment dat de CROW een opvolger van de hiervoor genoemde publicatie publiceert, wordt deze 'opvolger' gehanteerd voor het bepalen of sprake is van voldoende parkeergelegenheid. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

Artikel 2 Reikwijdte

1. De regels in artikel 1 tot en met 4 van dit plan gelden in aanvulling op dan wel in afwijking van de regels van de geldende bestemmingsplannen, voorzover deze regels betrekking hebben op het onderdeel ''parkeren en laden en lossen''. Indien er in het geldende bestemmingsplan geen regels m.b.t. het parkeren zijn opgenomen, gelden de regels van het onderhavige Parapluplan Parkeren.

2. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen als bedoeld in lid 1 blijven ongewijzigd en onverminderd van kracht. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

Hoofdstuk 2 Algemene regels

De algemene regels uit de onderliggende van kracht zijnde bestemmingsplannen blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. bestemmingsplan Parapluplan Parkeren Wormerland

Artikel 4 Overige regels

Aan de onderliggende van kracht zijnde bestemmingsplannen wordt aan het artikel 'Algemene gebruiksregels' het volgende toegevoegd:

4.1 Parkeren

4.1.1 Parkeerregeling bouwen

a. Een bouwwerk, uit het gebruik waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid voortvloeit, mag niet worden gebouwd of verbouwd, indien op het bijbehorende bouwperceel niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

b. Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de parkeernormering de van toepassing zijnde gebiedstypering volgens de volgende gehanteerde aanduidingen ('overig centrum', 'overig schil centrum', 'rest bebouwde kom', 'buitengebied') op het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaald of is voorzien in voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het voorgenomen gebruik van het betreffende bouwwerk.

 

4.1.2 Minder dan voldoende parkeergelegenheid

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.1 sub a en sub b en toestaan, dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien en in stand wordt gehouden op eigen terrein, indien:

1. er voldoende parkeergelegenheid in het openbaar gebied is, of;

2. er door andere omstandigheden mede verband houdende met de aard en omvang van de nieuwe functie of het bouwwerk zoals dubbelgebruik, aanwezigheidspercentages en fietsgebruik volstaan kan worden met een lagere norm

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Slotregel


Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren' van de gemeente Wormerland.