Sloop Meneba gebouwen

Bewoners en bedrijven aan de Veerdijk ondervinden overlast van de sloop activiteiten op het Meneba terrein. Dit uit zich in geluidsoverlast, de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 18.00, onnatuurlijke trillingen van (monumentale) gebouwen binnen in de gemeentegrenzen van de gemeente Wormerland en stofwolken waar zich mogelijk asbest deeltjes in bevinden. Naar aanleiding hiervan heeft de VVD-Wormerland de volgende vragen gesteld.

Sloop Meneba gebouwen in Wormerveer

 

Bewoners en bedrijven aan de Veerdijk ondervinden overlast van de sloop activiteiten op het Meneba terrein. Dit uit zich in geluidsoverlast, de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 en 18.00, onnatuurlijke trillingen van (monumentale) gebouwen binnen in de gemeentegrenzen van de gemeente Wormerland en stofwolken waar zich mogelijk asbest deeltjes in bevinden. Bewoners en bedrijven hebben naar aanleiding hiervan ondermeer contact gehad met de projectontwikkelaar, gemeente Zaanstad, OD IJmond en OD Noordzeekanaal zonder dat dit heeft geresulteerd in bevredigende antwoorden of mogelijke aanpassingen van de sloopwerkzaamheden. Hoewel de werkzaamheden plaatsvinden op het gebied van- en onder toezicht van de gemeente Zaanstad worden verricht, moet gezien de geringe afstand van het project tot Wormerland rekening worden gehouden met grensoverschrijdende overlast. De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

1. Asbest

Bij de (sloop)werkzaamheden waren, zoals blijkt uit films en foto’s waarover omwonenden beschikken, mensen in witte pakken voorzien van adembeschermingsmiddelen betrokken. Dit vormde voor bewoners en bedrijven van de Veerdijk aanleiding om zowel bij de projectontwikkelaar als de gemeente Zaanstad een kopie van de asbestinventarisatie, zoals benodigd ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op te vragen. Dit rapport is ondanks een WOO verzoek daartoe tot op heden niet verstrekt, zodat het vermoeden bestaat dat een asbestinventarisatie nimmer is opgemaakt. Aangezien asbest deeltjes zeer klein en relatief licht zijn is het zeer wel mogelijk dat deze deeltjes tot in de wijde omtrek zijn neergeslagen en nog zullen neerslaan Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

§  Kan het College aangeven hoe en op welke wijze zij is geïnformeerd door ofwel Gemeente Zaanstad ofwel door OD IJmond, dan wel een daartoe in aanmerking komende derde voor wat betreft voorkoming van mogelijke asbest uitstoot voor en tijdens de sloopwerkzaamheden?

§  Kan het College aangeven of de omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaal gebied gezien het grensoverschrijdend karakter in onderlinge samenwerking hebben geacteerd en nu nog acteren zodat een gezamenlijke aanpak is geformuleerd?

§  Vormt het feit dat er mogelijk werkzaamheden worden verricht waarbij asbesthoudend materiaal vrijkomt wat een besmettingsrisico voor inwoners en grondgebied van de gemeente Wormerland vormt, reden voor het College om maatregelen ter beëindiging hiervan te treffen en zo ja, waaruit bestaan deze maatregelen en zo nee, waarom niet ?

 

2. Sloopplan

Bewoners van de Veerdijk hebben een WOO verzoek ingediend bij Gemeente Zaanstad om een kopie te verkrijgen van het wettelijk verplichte sloopplan. Naar zij aangeven was het enige dat zij ontvingen een kopie van de door het sloopbedrijf uitgebrachte offerte. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

§  Heeft de gemeente Wormerland inzicht gehad in het sloopplan of is zij daar door OD IJmond inhoudelijk over geïnformeerd?

§  Is de gemeente Wormerland, nu de uitvoering van de sloopwerkzaamheden op het Meneba terrein doorwerkt tot in onze gemeente bereid om het van toepassing zijnde sloopplan op te vragen en indien noodzakelijk maatregelen te treffen ter voorkoming / beperking van overlast / schade te ondervinden door omwonenden / aanliggende bedrijven ? Indien dit niet het geval is, waarom niet?

 

3. Stofoverlast

Bijdam Watersport en Van Leeuwen verzorgen winterberging van pleziervaartuigen op hun beider werf. Hiertoe worden schepen op hun eigen terrein gestald. Deze opslagplaatsen liggen in de directe nabijheid van de Meneba gebouwen, waaraan de werkzaamheden thans plaats vinden. Tegen deze achtergrond is het reëel om aan te nemen, dat zowel genoemde bedrijven als de gestalde schepen worden geconfronteerd met het neerslaan van stof, wat afhankelijk van de daarin aanwezige stoffen voor aanzienlijke schade en kosten kan zorgen.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

§  Hoe en op welke wijze kunnen beide ondernemingen hun opdrachtgevers vrijwaren voor extra schoonmaakkosten door het neerslaan van sloopstof?

§  Hoe en op welke wijze worden bedrijfsterreinen en panden welke eventueel verontreinigd zijn met sloopstof gereinigd en voor wiens rekening vindt reiniging plaats ?

 

4. Stikstof

Door de overheersende westelijke winden wordt stikstof die vrijkomt bij de sloop- en bouwwerkzaamheden rechtstreeks het Wormer en Jisperveld in geblazen. Kan het College aangeven hoe de toegestane hoeveelheid van deze stikstof is bepaald en, in het verlengde daarvan, of dit een nadelig of vertragend effect heeft op de bouwplannen binnen de Gemeente Wormerland?

 

5. Trillingen

Kan het College aangeven of er trilling meters geplaatst zijn aan of bij de panden aan de Veerdijk gelegen rond 85 meter van de Meneba panden zodat kan worden vastgesteld of de trillingen ontstaan door werkzaamheden aan het project binnen aanvaardbare normen vallen zodat schade aan omliggende panden kan worden voorkomen?