Westertil doorstart

VVD - WESTERTIL DOORSTART In de afgelopen weken is er druk overleg geweest over de Westertil. Er zijn vier scenario’s. Na uitvoerig beraad heeft de VVD gekozen voor wat is gaan heten “SCENARIO D”. Alle 6 politieke partijen steunden een amendement in om SCENARIO D mogelijk te maken. Dus de VVD en ook de mensen van Westertil steunen Scenario D, waarbij de activiteiten van Westertil worden ‘overgeheveld’ naar een professionele organisatie zoals SCWO, met als doel om er nieuw leven in te blazen met uitgebreidere functies en ruimer activiteitenaanbod. Hiervoor moet de gemeente een ‘soepele’ overgang nog faciliteren, waarbij de huur overgaat naar SCWO, die hiervoor een subsidie zal krijgen. Of in de Westertil, voldoende activiteiten kunnen worden ontwikkeld, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Westertil - doorstart

Er zijn vier scenario’s:

  SCENARIO A:   Het college ontraadt nadrukkelijk de scenario’ A.

      Laten zoals het is. Kosten versus aantal gebruikers/activiteiten zijn hoog. De huurverhouding tussen gemeente en Wormer Wonen is niet wenselijk. De gemeente blijft verantwoordelijk en aansprakelijk en dat is niet wenselijk en verhoudt zich ook niet tot alle andere sociaal-culturele accommodaties en sportaccommodaties die door (vrijwilligers)organisaties adequaat worden beheerd. Er is in dit scenario geen verantwoordelijk en aanspreekbaar particulier initiatief/rechtspersoon, dat ook voor inkomsten zorgt. Er is onvoldoende continuïteit en professionele support bij de organisatie van de activiteiten. Er zou moeten worden geïnvesteerd in de locatie om die voldoende op peil te krijgen. Besparingen zijn niet te voorzien.

      SCENARIO B:  Het college ontraadt nadrukkelijk de scenario B.
De huidige activiteiten worden onder de hoede genomen door een nog op te richten stichting. Wij waarderen de intentie van de drie initiatiefnemers. Het college vraagt zich af of van hen mag worden verwacht dat die in alle opzichten aan de eisen van beheer en inrichting en integraliteit van activiteitenbeleid kan gaan voldoen om zo Westertil ook voor de langere termijn weer nieuwe leven in te blazen. In dit scenario zijn er geen besparingen te voorzien, maar zal er vermoedelijk ook wel geïnvesteerd moeten worden om aan eisen van inrichting en beheer te kunnen gaan voldoen.

      SCENARIO C: Het College tot nu toe voorstander van dit scenario.
Activiteiten verplaatsen naar de Omslag en Torenerf en beëindiging van het huurcontract gemeente-Wormer Wonen. Activiteiten blijven mogelijk op redelijke afstand. Er kan direct € 20.000,- bespaard worden en op termijn nog eens ongeveer € 12.000,- . Dit laatste bedrag kan ook worden gestoken in transitiekosten, zoals verplaatsing van biljart of een investering ter vervanging van de koersbalmat, en in ontwikkeling van de activiteiten met professionele support. Er hoeft in deze optie niet geïnvesteerd te worden in de locatie Westertil. Er is op de andere locaties voldoende professionele support voor de organisatie.

     SCENARIO D: Heeft de voorkeur van de VVD, van de gebruikers van de Westertil  en de de voltallige Gemeenteraad en is bespreekbaar voor het College, maar daarbij bestaan nog onzekerheden en onduidelijkheden die moeten worden opgelost.
Gemeentelijke huur van Westertil opzeggen, maar die wel "overhevelen" naar een professionele instelling als bijvoorbeeld SCWO. Met als doel om er nieuw leven in te blazen met uitgebreidere functies en ruimer activiteitenaanbod, als er meer maatschappelijke behoefte blijkt aan samenkomstruimte en activiteiten dan nu voorhanden is op de overige locaties. In dit scenario bestaat er professionele support en mogelijk meer draagvlak en draagkracht voor particulier initiatief binnen het begeleide sociaal-cultureel werk. Het resterende budget van de voormalige beheercommissie kan worden gebruikt voor kleine investeringen. Over mogelijke kostenbesparing valt geen calculatie te maken op dit moment omdat er voor dit scenario nog geen concreet doorrekenbaar plan bestaat. Aannemelijk is dat vrijvallend budget grotendeels moet worden omgezet in subsidies voor de organisatie van de activiteiten c.a. € 32.000 per jaar
Scenario D is bespreekbaar, maar daarbij bestaan nog onzekerheden en onduidelijkheden die moeten worden opgelost, zoals:

o    Dit scenario is alleen uitvoerbaar als er in 2023 daadwerkelijk nogmaals een jaar tijdelijke huur mogelijk is die maandelijks opzegbaar is onder gelijkwaardige condities als in 2022. Wormer Wonen heeft aangegeven dat ze hiervoor open staat. Het college gaat dit dan op korte termijn uitwerken.

o    Uit nader te voeren beraad moet nog blijken of dit scenario echt kan leiden tot onderbrenging van de activiteiten en verder toekomstperspectief voor ontmoetingsmogelijkheden (voor o.a. ouderen) onder de hoede van een professionele organisatie, die aanspreekbaar is op en kan worden gehouden aan de afspraken die moeten worden gemaakt over de activiteiten.

o    In de uitwerking van dit scenario moet ook duidelijk behoefte blijken aan verdere ontwikkeling van het activiteitenaanbod en moet ook nog duidelijk worden of dat wel of niet kan zonder de ruimte in Westertil.