Woonvisie 2017 - 2021

De VVD fractie heeft met interesse van de Woonvisie 2017 – 2021 kennis genomen en hierover intern van gedachten gewisseld.

Onze fractie deelt het uitgangpunt van de Woonvisie om te komen tot een duurzame woningvoorraad die met behoud van het groene karakter van de gemeente optimaal aansluit bij de toekomstige woningbehoeften en woonopgaven. Centraal doel is daarbij dat er uiteindelijk voldoende en passende woonruimte aanwezig is voor jongeren, voor senioren en voor kwetsbare personen binnen onze gemeente en dat op meest optimale wijze wordt voldaan aan de woonwensen van de doelgroep. 

 

Voorzitter na deze inleidende woorden terug naar de inhoudelijke beoordeling van de concept woonvisie 2017 – 2021. Centraal uitgangspunt van de concept woonvisie is dat er voldoende mensen verhuizen naar een huis dat past bij hun levensfase. Verhuizen is danook het centrale punt binnen de concept Woonvisie.

Juist bij dit daadwerkelijk verhuizen zet onze fractie zijn vraagtekens. De VVD fractie stelt vast, dat onze dorpen  niet dusdanig omvangrijk zijn, dat de verhuizing van bewoners resulteert in het beschikbaar komen van uiteindelijk voldoende woonhuizen voor de starters die zich melden op de woningmarkt.

Bewoners zijn honkvast en binnen onze gemeente is het een feit dat de individuele zelfredzaamheid groot is. Daarnaast komt het met regelmaat voor, dat wanneer de woning van een oudere bewoner minder geschikt is, buren en kinderen helpen het ongemak te verhelpen opdat de oudere bewoner in de vertrouwde buurt kan blijven wonen. Deze honkvastheid heeft tot gevolg dat oudere bewoners vertraagd naar appartementen verhuizen wat weer tot direct gevolg heeft dat er weinig woningen voor starters en jongeren beschikbaar komen.

Niet alleen de honkvastheid van bewoners vormt een belemmering voor het optimaliseren van de Woningmarkt, ook het feit dat jongeren liever niet in oudere koop- en huurwoningen wonen, danwel het feit dat ze zich dit niet financieel kunnen of willen permitteren en het gegeven, dat appartementen voor ouderen regelmatig te duur zijn.  

En dan laat onze fractie de bewust scheefwoners nog buiten discussie.

 

Voorzitter, het voorgaande maakt duidelijk dat de woonvisie 2017 – 2021 aanpassing behoeft om het doel, te weten het realiseren van een duurzame woningvoorraad die optimaal aansluit op de woningbehoefte, te bereiken. Nu  naar alle waarschijnlijkheid de doorstroming niet van een dusdanige omvang zal blijken te zijn dient er gekeken te worden naar alternatieve mogelijkheden. Mogelijkheid in deze zou kunnen zijn het bouwen / realiseren van nieuwe starterswoningen. Dit kan op traditionele wijze door het bouwen van appartementen, maar ook via “small houses” of vergelijkbare woningen.

 

Ik nodig danook mijn collega raadsleden hierbij uit om in gezamenlijk overleg de concept woonvisie 2017 – 2021 aan te passen.

 

Dank u wel.