Sluiten brandweerkazernes - VVD Motie

Sluiten brandweerkazernes - VVD Motie 

Onderwerp: ʻMeer invloed in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)ʼ

De gemeenteraad van Wormerland, in vergadering bijeen op 16 februari 2016, kennisgenomen hebbende van de antwoorden d.d. 26 januari 2016 op vragen gesteld in de raad van Wormerland in dit kader, Constaterende dat: - er lokaal en regionaal de nodige ophef is ontstaan over het besluit van 4 december 2015 van het bestuur van de VrZW om vier kleine brandweerposten in landelijk gebied te sluiten; 


- de gemeenteraad is geconfronteerd met dit besluit en op de procesgang feitelijk geen invloed heeft gehad; - er, onder meer, in de raden van Wormerland, Oostzaan en Landsmeer vragen zijn gesteld over deze gang van zaken;


- dat burgers zich zorgen maken over hun veiligheid, wat moge blijken uit de bijna 1.500 opgehaalde steunbetuigingen door het Comité ʻRedt onze Brandweerʼ naar aanleiding van de sluiting van de brandweerpost Den Ilp; 


Tevens constaterende dat: 


- er recent lokaal en landelijk een discussie is losgebarsten rondom het thema (vrijwillige) brandweer als gevolg van een onderzoek door RTV NH en Een Vandaag, dat gaat over leegloop bij de vrijwillige brandweer;


- (het bestuur/de directie van) de VrZW, blijkens berichten in de pers, deze ontwikkeling niet zegt te herkennen en tevens weigert in gesprek te gaan met bezorgde burgers; 


- het onverstandig is om besluiten te nemen met mogelijk onomkeerbare en desastreuze effecten op de (brand)veiligheid in landelijk gebied; 


In overweging nemende dat: 


- de gemeenteraden verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg binnen hun respectievelijke gemeenten;

- de gemeenteraad van een kleine gemeente als Wormerland nauwelijks invloed heeft binnen het bestuur
van de VrZW; 


- de thans geldende stemverhouding binnen het bestuur van de VrZW geen enkel recht doet aan de belangen van de inwoners van de gemeenten in landelijk gebied;

Spreekt uit 


- het passeren van de gemeenteraad/-raden door het bestuur van de VrZW bij de vaststelling van het regionale dekkingsplan af te keuren;


Draagt het College op

- de rol en positie van de gemeenteraad van Wormerland in het bijzonder en die van gemeenteraden in het algemeen, ten aanzien van de besluitvorming binnen de VrZW te verbeteren en deze motie kenbaar te maken aan de bestuurders van de VrZW. En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie VVD, Rob Berkhout, Rolf van Wanrooij, Martijn Doorenbosch en Fred Sanders