Hotel Kalverschans

© Martijn Doorenbos

VVD Bijdrage inhoudelijke bespreking Hotel Kalverschans

 

Meneer de voorzitter,

 

De VVD fractie heeft met grote interesse kennis genomen van het thans voorliggende voorstel met betrekking tot de herontwikkeling van het gebied waarop momenteel Manege Kalverhoek gevestigd is. Vestiging van een hotel op deze locatie zou een “win – win” situatie kunnen zijn voor zowel AZ met haar recente vestiging van het trainingscomplex, een nog te bouwen hotel en de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De VVD fractie heeft van begin af aan, de mogelijke komst van een hotel accommodatie, mits daarbij wordt voldaan aan de te stellen randvoorwaarden, van harte ondersteund en doet dit heden ten dage nog steeds. In de kern steunt onze fractie dan ook het voorstel zoals thans ter tafel liggend.

Nadrukkelijk spreek ik in deze over ondersteuning in de kern. De reden voor deze woordkeuze, komt voort uit het feit, dat de oorsprong van dit plan voortvloeit uit indiening van een bouwaanvraag d.d. 30 juni 2008 en dat sindsdien er nog al wat gebeurd is. In vogelvlucht heeft de ontwikkeling van de technologie niet stil gestaan, is het maatschappelijk verantwoord ondernemen heden ten dage algemeen onderdeel van onze maatschappij geworden en is de aanvrager van het bouwproject direct danwel indirect betrokken geraakt bij een faillissement van haar moedermaatschappij.  Genoemde ontwikkelingen vormen voor mijn fractie reden om de volgende vragen aan de wethouder te stellen:

1.       Sinds het moment van oorspronkelijke indiening van de bouwaanvraag hebben de technologische ontwikkelingen met betrekking tot de duurzaamheid een grote vlucht genomen. Ik wijs hierbij onder meer naar energiebesparingstechnologie en het gebruik van duurzame bouwmaterialen in deze. Kunt u ons informeren omtrent te gebruiken energiebesparingstechnologiëen bij zowel de bouw als de exploitatie van het hotel en daarbij tevens toelichten op welke wijze de toepassing van deze technologie onderdeel is van de te verlenen vergunningen ?

2.       Duurzame exploitatie vereist een wisselwerking met de omgeving. Met andere woorden voor zowel de exploitant van de accommodatie, de gemeente en de overige betrokkenen moet er sprake zijn van een “win – win” situatie. Kunt u ons informeren omtrent de wijze waarop  deze wisselwerking tot stand komt en daarbij aandacht besteden aan te verwachten groei in werkgelegenheid en woz opbrengsten voor de gemeente ?

3.       Blijkens de voor ieder toegankelijke registers is de moedermaatschappij van aanvrager J.H. Beheer B.V. op 03 december 2015 failliet verklaard en heeft de toenmalig Dga van J.H. Beheer B.V. vervolgens het bouwplan uit het faillissement gekocht. In dit kader de volgende vraag: blijkens de stukken, ontwikkeld de aanvrager het bouwplan op eigen kosten en risico en in dit kader is op 19 maart 2009 een planschadeovereenkomst getekend met de ontwikkelaar. Kunt u ons informeren in hoeverre huidig aanvrager gebonden is aan de op 19 maart 2009 getekende overeenkomst tot vergoeding van de planschade en bent u bereid om ter voorkoming van eventuele onverwachte zaken de planschadeovereenkomst opnieuw te sluiten met de ontwikkelaar danwel de hiervoor in aanmerking komende rechtspersonen van de ontwikkelaar ?

4.       In het rapport Ruimtelijke onderbouwing Hotel Kalverschans, Gemeente Wormerland, meer specifiek p. 9 en 10 valt het volgende te lezen:

“De verwachte groei in het hotelaanbod in Amsterdam en de regio Laag Holland is aanzienlijk hoger dan de verwachte groei in vraag. Het is van belang dat Hotel Kalverschans met een sterk concept komt dat aanvullende vraag zal genereren”

Voldoening van de aanvullende vraag zal mogelijk komen uit het onderbrengen van AZ gasten in het hotel, anderzijds moeten wij ook vaststellen dat er in de nabijheid van de beoogde vestigingsplaats diverse hotels en horeca accomodaties in diverse stadia van ontwikkeling zijn, die direct met Hotel Kalverschans in concurrentie zullen treden. Naar aanleiding van deze constatering heeft mijn fractie de volgende vraag: in hoeverre is tegen geschetst kader een financieel duurzame exploitatie van het op te richten pand mogelijk en indien dit niet mogelijk mocht blijken te zijn, welke mogelijkheden heeft de gemeente dan om haar eventueel onwelgevallige exploitatie van het bouwwerk te voorkomen ?  Iets wat een aanvang neemt met de oprichting en exploitatie van een Hotel mag zich tenslotte niet door ontwikkelen in een door de gemeente niet gewenste ontwikkeling.

5.       Het bouwen van hotel, het realiseren van vele parkeerplaatsen brengt een omvangrijke verzwaring van de verkeersdruk voor de omgeving met zich mee. De hoek bij het Herenhuis / de toegang tot het Kalf op het Ramsbeek is een ieder ongetwijfeld bekend. Tegen deze achtergrond de volgende vraag: wordt bij de bouw en de aanleg van het Hotel met bijbehorende parkeerplaatsen rekening gehouden met de verkeersafwikkeling van een en ander en krijgt het hotel met inbegrip van de trainingsaccomodatie een eigen ontsluitingsweg uitkomend op de Leegwaterweg, om op deze wijze zowel de hoek bij het Herenhuis/ Het Ramsbeek en de Zuiderweg te ontlasten van verkeersdruk en wanneer wordt deze gerealiseerd?   

 

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage in eerste instantie en in afwachting van de antwoorden van de portefeuillehouder op onze vragen.