OVER organisatie

VVD zienswijze begroting GR OVER-gemeenten

Bijdrage VVD zienswijze begroting GR OVER-gemeenten

 

Voor ons ligt  de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 GR OVER-gemeenten.

Gevraagd wordt de zienswijze hierop van de Raad, waarna de begroting waarna de begroting zal worden vastgesteld door het bestuur.

De uitgangspunten bij het opstellen van de begroting vinden wij terug in het hoofdstuk genaamd Kader OVER-gemeenten begroting.

Het college stelt voor om deze begroting voor kennisgeving aan te nemen, en geen eigen zienswijze in te dienen. Niet is aangegeven waarom deze tactiek moet worden gevolgd.

Dan de begroting zelf.

In het voorwoord wordt uiteengezet hoe O G zich in de toekomst verder zal ontwikkelen, namelijk als serviceorganisatie dienstbaar te zijn aan se deelnemende gemeenten, ondanks het sterk toenemende aantal taken die er al zijn en in de toekomst nog zullen komen.

In het hoofdstuk optimale facilitering Dienstverlening Gemeenten vallen ons een paar dingen op.

In gemeenteland zijn een aantal dingen standaard, terwijl elke afzonderlijke gemeente  extra wensen zal hebben. Deze zogenaamd couleur locale zal dan maatwerk opleveren voor zo'n gemeente. En maatwerk boven op de standaard gaat gepaard met extra uren, dus extra kosten.

Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat er een sluitende urenverantwoording komt. Hiertoe zal in 2018 overgegaan worden van Exel naar een professionele applicatie voor planning en tijdschrijven.

Vervolgens wordt aandacht geschonken aan een gezond en stimulerend werkklimaat.

Er wordt geconstateerd dat er een hoog ziekte verzuim is. Dat duidt er naar onze mening op dat er iets mis moet zijn met het klimaat waarin gewerkt wordt. In het algemeen is dit vaak te herleiden naar de top van de organisatie. Door te weinig sturing en te hoge werkdruk zowel op de werkvloer als in het management ontstaan achterstanden en dit komt niet ten goede aan de werksfeer.

Gaarne willen wij een discussie opstarten hoe de GR op dit punt kan worden gewijzigd, in die zin dat er een één-hoofdige leiding ontstaat, een directeur, die verantwoording schuldig is aan het bestuur van de GR. Hoe de gemeentesecretaris in dit plaatje past zal dan nader moeten worden onderzocht.

En dan de cijfers

De belangrijkste post in de begroting is de post personeelslasten EUR 1.095.749

Hierin is begrepen 1 fte wegens z.g. span of control management /afdelingen Gestreefd zal worden naar één en enkelvoudige aansturing. Kosten EUR 90.000

Dit vraagt om nadere uitleg.

Voor begeleiding en ondersteuning van de nieuwe colleges en raden is in 2018 geen bedrag opgenomen, met de opmerking dat dit opgenomen dient te worden in de gemeentelijke kadernota. Hoezo . Gaarne uitleg.

Verder zijn er in de personeelskosten nog een aantal posten opgenomen die niet onvermeld mogen blijven.

 

. ziekte vervanging EUR 156.660

 

. inhuur derden / digitalisering  ;  drie posten samen EUR 102.556

 

. opleiding EUR 89000       = EUR 278.000

 

. Driessen: wie of wat is dit EUR 50.000


. Stichting Rijk: inkoopbureau EUR  110.250

Gaarne nadere toelichting op deze posten

Tenslotte het weerstandsvermogen van de organisatie. Deze zou 2.5% van het totaal aan lasten moeten zijn. Dit komt neer op ruim EUR 300.000.

Is echter slechts EUR 45.712

Welke risico's loopt de gemeente hiermee??