Iedereen doet mee !

De VVD is blij met de Kadernotitie Burgerparticipatie en steunt het uiteindelijke doel van de kadernotitie te weten “mondige, betrokken burgers” van ganser.

VVD bijdrage voorronde “Burgerparticipatie”

 Voorzitter,

De VVD fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de Kadernotitie Burgerparticipatie en stelt vast, dat het uiteindelijke doel van de kadernotitie aansluit bij het Collegeprogramma “iedereen doet mee, iedereen spreekt mee”.                                                                  

Bij het voorbereiden van deze bijdrage bleek het onze fractie, dat er in deze gemeente een Verordening Burgerparticipatie bestaat die ongeveer 10 of 12 jaar oud is. De nu opkomende vraag vraag bij onze fractie is, hoe de onderlinge verhouding is tussen de Verordening Burgerparticipatie  en de thans ter tafel liggende Kadernotitie Burgerparticipatie en of beide verordeningen aan elkaar tegenstrijdige bepalingen kennen. Graag vernemen wij de zienswijze van de portefeuillehouder in deze.

Ondanks het feit, dat binnen onze gemeente al een Verordening Burgerparticipatie bestaat, is de VVD blij met de Kadernotitie Burgerparticipatie en steunt het uiteindelijke doel van de kadernotitie te weten “mondige, betrokken burgers” van ganser harte zeker ook, omdat op de diverse WMO dossiers en niet te vergeten de in de nabije toekomst in te voeren Omgevingswet een beroep wordt gedaan op mondig, betrokken burgers, die zelf initiatieven ontwikkelen. Invoering en uitwerking van de Kadernotitie Burgerparticipatie draagt hieraan naar het zich laat aanzien uiteindelijk bij.

Mondige, betrokken burgers vergen in de interactie met het ambtelijk orgaan naar het zich laat aanzien de nodige aandacht. Ambtenaren zullen een houding dienen te ontwikkelen ten opzichte van zelf initiatief ontwikkelende burgers en daarbij voldoende kritisch dienen te zijn, teneinde zich niet voor karretjes van lobbyisten te laten spannen.  Samen gevat als “hoe vul je het in en hoe wen je er aan”.                                                                                                                            Voorzitter, in dit kader heeft onze fractie een vraag aan de portefeuillehouder: Burgerparticipatie heeft tot gevolg dat burgers niet meer lijdelijk afwachten hoe en op welke wijze een bestuursorgaan, begrijp in deze de ambtenaren, een besluit op een aanvraag voorbereiden dan wel nemen, maar dat de burger actief in dit proces participeert. Worden de desbetreffende ambtenaren in deze gecoacht naar hun nieuwe rol ?

Voorzitter tot zover onze bijdrage in eerste instantie.