Motie: Geen windturbines in de Wijdewormer

Aangenomen motie: van VVD, CDA, PvdA, POV Geen windmolens in de Wijdewormer

VVD   CDA   PvdA  POV

Motie Vreemd: Geen Windturbines in de Wijdewormer

De raad van gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. dinsdag 26-5-2020

Constaterende dat:

1. Wijdewormer tussen 2 Natura 2000 gebieden ligt ingeklemd

2. Wethouder Halewijn een brief ondertekend heeft, aan de provincie Noord-Holland, om onderzoek namens de colleges van Zaanstreek – Waterland langs de A7 voor windturbines te laten doen

3. Vastgesteld is dat windturbines aanzienlijke vogelsterfte tot gevolg heeft bij passeren van windturbines

4. Het in stand houden van eco-systemen net zo belangrijk of misschien zelfs belangrijker is dan de RES plannen voor duurzame energiewinning met windturbines

5. Wijdewormer een polder is waar veel vogels foerageren, waaronder de lepelaar, grutto en kievit

6. De afstand tussen de A7 en huizen aan de Noorder- en Zuiderweg maximaal 600 meter is.

7. Grote windturbines veel hinder en overlast vormen als ze binnen 1,5 km van bewoning komen te staan door geluids- en slagschaduwoverlast.

Overwegende dat:

8. Het in stand houden van de natuur cruciaal is voor zowel de leefbaarheid van onze gemeente als de aanwezige eco-systemen

9. De Raad van Wormerland zich herhaaldelijk heeft uitgesproken dat de Wijdewormer groen moet blijven

10. Grote windturbines door de kleine afstand aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor de inwoners langs de Noorder- en Zuiderweg met zich meebrengen

11. Er vele vogel en andere diersoorten gebruik maken van de Wijdewormer als overgangsgebied tussen de 2 Natura 2000 gebieden

12. Er veel unieke (weide)vogels zijn in de Wijdewormer, waaronder Lepelaar en Kerkuil

13. De Wijdewormer van groot belang is voor de instandhouding van de vogelstand in de Natura 2000 gebieden

14. Op grond van bovenstaande overwegingen het beleid tot dusver er op is gericht geen windturbines in de Wijdewormer toe te staan

Besluit het College op te dragen:

1. Geen windturbines in Wijdewormer toe te staan

2. Indien er aanvragen komen voor zeer kleine windturbines op boerenerven die geen geluids- en slagschaduw overlast mogen vormen voor de omwonenden en de vogelstand daar eveneens geen hinder van ondervindt, eventueel na onderzoek, aan de gemeenteraad van Wormerland voor besluitvorming voor te leggen

3. Wethouder Halewijn op te dragen om Wormerland uit het onderzoek voor windturbines langs de A7 terug te laten trekken

4. Geen windturbines in de RES 1.0 en Omgevingsvisie op te nemen in Wormerland

En gaat over tot de orde van de dag.