Zaanbrug

De VVD gaat akkoord met het voorstel om de Zaanbrug te vervangen.

Op 5 maart 2010, tekenden de Provincie Noord Holland, Zaanstad en de gemeente Wormerland de Overeenkomst Vaart in de Zaan. Door middel van deze overeenkomst kwamen genoemde partijen overeen de huidige Zaanbrug te vervangen door een nieuwe brug, die enerzijds de bevaarbaarheid van Zaan zou moeten waarborgen en anderzijds de verkeersveiligheid zou moeten optimaliseren. De overeenkomst Vaart in de Zaan, vormde vervolgens de grondslag voor de nadere afspraken zoals vastgelegd in de Nadere Samenwerkingsovereenkomst Vernieuwen Zaanbrug d.d. 13 maart 2014, waarbij de Gemeente Wormerland rechtsgeldig werd vertegenwoordigd door de heer R.P. Hendriks in zijn functie van Wethouder van de Gemeente Wormerland.                                 

De ondertekening van genoemde overeenkomsten vormden niet alleen de grondslag voor het besluit tot vervanging van de huidige Zaanbrug, maar belichaamden mede de resultaten van een uitgebreide discussie omtrent onder meer eventuele gewijzigde plaats van aanleg, de doorvaarthoogte, de kosten, het ontwerp en tenslotte de vraag of het gezien het voortschrijdend inzicht niet verstandiger zou zijn de huidige Zaanbrug te renoveren in plaats van te vervangen.

Vele betrokkenen en zonder wiens bijdrage dan ook over het hoofd te willen zien, hebben hieraan een bijdrage geleverd. In dit kader een speciaal woord van dank aan de heer Van Aalst die bij voortduring via door hem aangedragen onderbouwde en voor ons waardevolle discussiepunten en zienswijzen het denkproces over de Zaanbrug wist te blijven stimuleren.

Voorzitter, na deze inleidende woorden, kom ik toe aan de inhoudelijke behandeling van het voorstel tot vervanging van de Zaanbrug. Vanavond vindt in deze voorronde behandeling plaats van het voorstel tot vervanging van de Zaanbrug. De aanbesteding van het thans ter tafel liggende voorstel tot vervanging van de brug verliep niet voorspoedig: in eerste instantie zag het er naar uit, dat de brug niet gebouwd zou kunnen worden conform de op 5 maart 2010 getekende overeenkomst, zodat de aanbesteding opnieuw moest worden gedaan. Bij deze hernieuwde aanbesteding bleken enkele inschrijvers te zitten, die een bod hadden neergelegd dat reden vormde voor dooronderhandelen. Deze door-onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot het thans ter tafel liggend voorstel, op grond waarvan de Gemeente Wormerland als bijdrage in de aanleg van de nieuwe brug een investering dient te doen van € 6.960.000 in totaal. Onderdeel van dit bedrag is een aanvullende investering van € 490.000 .

Voorzitter, meneer de Portefeuillehouder, geachte toehoorders, genoemd bedrag met inbegrip van de aanvullende investering is een omvangrijk bedrag, zeker voor een relatief kleine gemeente als Wormerland. Laat daarover geen enkele twijfel bestaan. Anderzijds, valt de aanvullende investering van € 490.000 in hoofdzaak terug te voeren op de door partijen ondertekende overeenkomsten. Citerende uit zowel de Overeenkomst Vaart in de Zaan, als de Nadere Samenwerkingsovereenkomst Vernieuwen Zaanbrug, meer specifiek het bepaalde in de artikelen 5.5 en 8.2 het volgende:

“ De bijdragen van de gemeente zoals genoemd in artikel 5.3 zullen jaarlijks, voor het eerst met ingang van 01 januari 2010, worden geïndexeerd overeenkomstig de Prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw (GWW) voor kunstwerken  zoals vastgesteld door het CBS. “.

Blijkens het voorstel heeft de indexering betrekking op de periode 2020 t/m eerste kwartaal 2023 en vergt een bedrag van € 390.000. De periode betreft het tijdstip van aangaan van de verplichting tot en met het moment van oplevering van de brug. Volgens de budgetregels zoals geldend voor de gemeente is dit staand beleid; een budget dient immers ter beschikking gesteld te worden voor de voltooiing van het totale project. Uitgaande van een oorspronkelijke bijdrage ter vervanging van de brug door de gemeente Wormerland te betalen van € 5.250.000 (prijspeil 2009) bedraagt de bijdrage t/m eerste kwartaal 2023  € 6.860.000 . Een stijging van de kosten ten gevolge van inflatie van € 1.610.000 derhalve, direct veroorzaakt door de looptijd van project, te weten 11 jaar.                                                             

Voorzitter, portefeuillehouder, geachte toehoorders, ongetwijfeld met u, vinden wij dit een stevig bedrag; echter ook dit bedrag vindt zijn directe grondslag in zowel de Overeenkomst Vaart in de Zaan, waarin immers in artikel 5.5 de indexeringsclausule is opgenomen als in de Nadere Samenwerkingsovereenkomst Vernieuwen Zaanbrug, waar de desbetreffende bepaling is opgenomen in artikel 8 lid 2.  Deze clausule is in principe onbeperkt: zolang het project loopt, dat wil zeggen bij afwezigheid van contractuele beëindigingsmogelijkheden dient jaarlijks de indexering plaats te vinden. De indexeringskosten, zijn daarmee in overeenstemming met de oorspronkelijk gemaakte afspraken.

Vervolgens het restant van de aanvullende investering te weten € 100.000   Het betreft het meerwerk wat volgens afspraak vastgelegd in eerder genoemde overeenkomst voor rekening van de gemeente Wormerland dient te komen.  Dit meerwerk overstijgt de 10% van de kosten van het voorontwerp en /of definitieve ontwerp niet, zodat ook deze kosten conform overeenkomst zijn.

Voorzitter, meneer de Portefeuillehouder, geachte toehoorders, voorgaande analyse brengt ons tot de tussen-conclusie dat het nu ter tafel liggende voorstel conform oorspronkelijk getekende overeenkomst is.

Door verscheidene partijen is gepleit om in plaats van vernieuwing, de Zaanbrug te renoveren, omdat dit zowel vanuit kosten-opzicht als vanuit bereikbaarheidsoogpunt gunstiger zou zijn. In opdracht van Zaanstad is een dergelijk onderzoek gedetailleerd verricht. De uitkomsten hiervan  is dat renovatie in ieder geval 2x duurder zal blijken te zijn dan vervanging van de brug (12,5 miljoen  - 6,92 miljoen),waarbij de levensduur van de brug bij renovatie 30 jaar zal bedragen, terwijl dit bij nieuwbouw 80 jaar zal zijn en de huidige geconstateerde probleempunten te weten de doorvaart breedte en de verkeersveiligheid blijven voortbestaan, het renovatiescenario van de huidige Zaanbrug is daarmee duurder dan vervanging van de brug en neemt daarnaast de geconstateerde probleempunten niet weg. 

Voorzitter, meneer de Portefeuillehouder, geachte toehoorders, het voorstel tot vervanging van de Zaanbrug vanuit zowel contractueel- als financieel oogpunt bekeken, brengt de VVD fractie tot de conclusie dat het wenselijk is de huidige Zaanbrug door nieuwbouw te vervangen en niet te renoveren. Daar komt het volgende bij: uit het voorstel zoals vanavond in de voorronde behandeld wordt, blijkt, dat er ondanks de PAS problematiek er een noodbrug wordt gelegd ter hoogte van de Lassiestraat over de Zaan heen naar de Zaanweg, opdat op deze wijze het reguliere verkeer dat momenteel gebruik maakt van de Zaanbrug de Zaan kan blijven oversteken. De winkeliers aan de Zaanweg en de bewoners van Wormer blijven daarmee bereikbaar en de overlast veroorzaakt door de brug werkzaamheden wordt daarmee tot een minimum beperkt.                                                                                    De VVD fractie van de Gemeente Wormerland zal daarom het voorstel tot vervanging van de Zaanbrug steunen en wenst betrokkenen te danken voor hun inzet op dit dossier tot nu toe.

 Tot zover onze bijdrage in eerste instantie.

 Verzoek om referendum:

Voorzitter, meneer de Portefeuillehouder: vanavond is een pleidooi gehouden voor het houden van een referendum over de vraag of de huidige Zaanbrug vervangen dan wel gerenoveerd dient te worden. Referenda binnen de gemeente Wormerland vallen onder de Referendumverordening Wormerland, zoals in werking getreden op 14 mei 2009. In artikel 3, meer specifiek onder e is met betrekking tot het houden van een referendum bepaald, dat een referendum niet kan worden gehouden over besluiten die naar het oordeel van de Raad hun grondslag vinden in een eerder genomen beslissing waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden . De VVD fractie stelt vast dat het vanavond ter voorbereiding liggende besluit met betrekking tot de Zaanbrug zijn grondslag vindt in zowel het eerder genomen besluit dat ten grondslag ligt aan de ondertekening van de Overeenkomst Vaart in de Zaan en de Nadere Samenwerkingsovereenkomst Vernieuwen Zaanbrug waarover een referendum gehouden kon worden. Nu een dergelijk referendum ten tijde van het nemen van het oorspronkelijke besluit niet is gehouden, kan het vanavond te nemen Zaanbrug besluit niet alsnog referendabel worden gemaakt. Het voorgaande brengt met zich mee dat ik niet toekom aan een inhoudelijke standpuntinname omtrent een eventueel referendum.