Wormerland Begroting 2022

De begroting bevat geen ambitieus nieuw beleid en lijkt voornamelijk ingegeven te zijn door de verplichting een sluitende begroting voor te leggen. Dat is verstandig en doet recht aan de beperkte “regeerperiode” die het huidige college nog rest.

Mevrouw de voorzitter, geacht College

Vanmiddag bespreken wij de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022 -2025. We toetsen de beleidsvoornemens en houden deze aan tegen het coalitie programma en het collegeprogramma.

De begroting bevat geen ambitieus nieuw beleid en lijkt voornamelijk ingegeven te zijn door de verplichting een sluitende begroting voor te leggen. Dat is verstandig en doet recht aan de beperkte “regeerperiode” die het huidige college nog rest.

Tijdens de Begrotingsraad van 6 november 2019 hebben wij het college als VVD al vragen gesteld over de netwerkcapaciteit van o.a. Alliander. Onze vragen werden als zijnde een fabeltje aan de kant geschoven, met als triest dieptepunt de recente beantwoording na 2 jaar van het huidige college op onze vraag. 2 jaar!!! En nu, mevrouw de Voorzitter klopt de Netwerkbeheerder aan bij onze gemeente om extra geld, precies waarmee de VVD fractie 2 jaar geleden al rekening mee hield. Het college kon gezien de wijze van beantwoording , deze vraag niet eens meer herleiden. Daarom hierbij nogmaals onze bijdrage van destijds.

Ik citeer:

“Groen maar verantwoord” De voorspellingen zijn dat de elektriciteits-netwerken verdubbeld moeten worden. Het verdienmodel van de netwerkclubs, o.a. Alliander waar wij dividend van uitgekeerd krijgen, voorziet niet in de kosten van financiering daarvoor. De conclusie is dan ook dat de  tarieven omhoog moeten of er moet kapitaal worden bijgestort.”

Mevrouw de Voorzitter, geacht College de VVD koestert de bestuurlijk zelfstandigheid van de gemeente Wormerland in het groene hart tussen de stedelijke agglomeraties Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en Alkmaar. Tegen deze achtergrond, wordt de ambtelijke samenwerking door middel van OVER met Oostzaan door ons graag uitgebreid met bv. de gemeenten Landsmeer en Waterland, waardoor er meer bestuurskracht ontstaat en anderzijds de democratische legitimatie van het lokaal bestuur door het zelfstandig voortbestaan van de gemeente geborgd wordt. We zetten in op het versterken van de continuïteit en robuustheid van onze ambtelijke Over-Gemeenten organisatie en een optimale continuïteit in dienstverlening. Onze betrokkenheid met Over blijkt ook uit onze notitie. Overigens heeft de VVD als enige fractie iets over de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van Over op papier gezet teneinde ook in deze een constructieve bijdrage te leveren.  

Programma 1 Dienstverlening

Uitermate belangrijk vinden we de dienstverlening aan onze burgers. Het betreft voor veel van onze inwoners het eerste contact met de gemeentelijke organisatie; een paspoort, een vraag of een verzoek tot huwelijks voltrekking, een bouwvergunningsaanvraag , dan wil en moet je netjes en adequaat worden behandeld. De waardering van onze inwoners op het punt van dienstverlening is goed maar als VVD hechten we veel waarde aan het punt uit ons collegeprogramma dat de telefoon met ‘Met Gemeente Wormerland’ wordt opgenomen. Onze inwoners moeten weten of ze goed verbonden zijn. Tegelijkertijd zijn wij blij met de aanpak om de dienstverlening via de website nadrukkelijk te verbeteren.

Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

De Zaanoever heeft een enorme potentie voor woningbouw welke naar onze indruk op dit moment nog steeds wordt onderschat. Actief hebben we als VVD bijgedragen aan het organiseren van de expertmeeting zoals deze 31 maart van dit jaar heeft plaats gevonden. Het resultaat was duidelijk, we hebben een totaal stedenbouwkundig gewenst beeld nodig om met ontwikkelaars samen de schouders onder te zetten. Voorkomen moet worden dat losse kavelpaspoorten daarop vooruitlopen. Het resultaat werd ons inziens veel meer dan een intro op het daarna door het college gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. Als raadsleden hebben we tijdens de wandeling van afgelopen zaterdag door het gebied nog eens extra ervaren hoeveel kansrijke locaties het gebied telt. Sterker nog, hoeveel locaties onder onze neus liggen van een povere kwaliteit, die dringend vragen om op verstandige en verantwoorde wijze ontwikkeld te worden. Aan de buitenkant ziet de bebouwing er over het algemeen redelijk uit. Maar ga je achter de façade kijken dan vindt je leegstand, laagwaardige activiteiten, een beeld dat dringend om verandering vraagt. Daarbij komt dat een veel meer actieve ontwikkeling van onze Zaanoever de Gemeente Wormerland naast inkomsten ook vrijheid zal leveren!

Programma 3 Sociaal Domein

Het raadsbericht financiële en de inhoudelijke update jeugdzorg heeft ons in verwarring gebracht. Het beeld wat er vanuit het college ontstaat is, zorgeloos, immers het Rijk is met geld over de brug gekomen, hier en daar nog wat puntjes op de i.  Alles onder controle en rustig verder gaan!

Echter, nu worden wij geconfronteerd met nog wel heel veel losse eindjes. Hierbij verwijzen wij ook naar het recente Raadsbericht hierover. Puntsgewijs vragen wij in deze de aandacht voor het volgende:

. 2c   Geen inzicht in het waarom er sprake is van langere verblijfstijd en weinig doorstroom. Deze situatie bestaat naar het zich laat aanzien al meerdere jaren. Pas nu is het plan om een analyse (en dat is nog geen oplossing) te maken.  Wanneer wordt hiermee gestart en wanneer worden wij geïnformeerd over de concrete uitkomsten hiervan ?
.2d
    Toename GGZ.  Dit was geen verrassing. In de eerste Corona-lockdownperiode was er sprake van een sterk verminderde vraag en men was zich bewust van de stormloop die zou volgen. Onvoldoende anticipatie in de praktijk dus en nu moeten extra uitgaven worden verantwoord. 
.2e
     Prima als cliënt een andere zorgaanbieder wil hebben maar zet dan PGB in. De gemeente hoeft dan geen extra inzet te organiseren.
.2f
      Praktijkondersteuner huisartsen. Zwak verweer om de schuld bij Corona te leggen. De hele wereld heeft doorgedraaid maar bij de gemeente en huisartsen kennelijk niet. Dit had beter gekund ondanks de omstandigheden.
.
 2g     Bedroevend. Hier wordt al lang over gesproken.

Etc., etc.

De inzet van gezinscoaches lijkt zijn vruchten af te werpen. De gezinscoaches zijn begonnen in december 2020 en nu al is bekend dat een deel van de externe hulpverlening niet meer nodig is wat gevolg heeft voor het budget. Wij zijn nog steeds benieuwd wanneer de besparing van €1 mio+ gerealiseerd gaat worden en vernemen graag of en wanneer de op deze wijze gerealiseerde besparingen ten goede zullen komen aan de algemene reserve. Verder stellen wij vast dat deze gegevens niet zijn meegenomen in de begroting zodat het vermoeden ontstaat dat de bespaarde gelden uiteindelijk worde ingezet om andere gaten in de jeugdzorg te dichten? Graag vernemen wij de inhoudelijke reactie van het college hieromtrent.

Daarnaast zien wij graag de spoedige invoering van de Inwonerspas. Wij roepen het college op om hier alsnog werk van te maken en vernemen danook graag van u, wanneer inwoners van onze gemeente concreet op deze pas een beroep kunnen doen.

Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

In 2021 is er een onderzoek gestart omtrent de eventuele bouw van een nieuwe sporthal en het samen gaan van de tennisverenigingen in Wormer.  Belangrijk is dat zowel de verenigingen als wel de nieuwe omwonenden van de mogelijke locatie hierbij nauw betrokken zijn voor de noodzakelijk draagkracht. De mogelijkheid voor de vrijval van de tennisbanen levert onze gemeente mogelijkheden op om meer noodzakelijk woningbouw te realiseren. Wij vragen dit college om te onderzoeken of deze locaties mogelijk gebruikt kunnen worden voor onze eigen jeugd. En welke constructies daarvoor nodig zijn.

Programma 5 Leefomgeving

Over de energie- en warmte transitie maken we ons ernstige zorgen, met name als het gaat om de financieringsmogelijkheden hiervan voor onze inwoners. Naast de discussie of we met het juiste bezig zijn en of andere energiebronnen dan zon en wind moeten worden meegenomen, merken we in contact met onze buren en de mensen om ons heen, dat de kosten als een berg op hen afkomen en zij zich ernstig zorgen maken omtrent de betaalbaarheid van noodzakelijke investeringen, waartoe de energie transitie hen direct danwel indirect dwingt. Deze vrees van onze inwoners is niet op lucht gebaseerd: de Vereniging Eigen Huis heeft inmiddels doorgerekend dat de benodigde investering om van het gas af te gaan voor een normale woning tussen de 60.000 en 80.000 ligt. Hier in Wormerland hebben we echter veel vrijstaande woningen waarvan velen vast niet normaal genoemd kunnen worden. De kosten zullen daarvoor dus vast nog veel hoger liggen. De waardestijging van het woningbezit van de laatste jaren kan natuurlijk helpen om de belevingscapaciteit hiervoor te gebruiken. Maar de rente en aflossing moet betaald kunnen worden, waarbij aangetekend moet worden dat deze vermoedelijk niet aftrekbaar zullen zijn voor de inkomstenbelasting. Een hogere waarde van je woning betekent niet dat het besteedbaar inkomen van de inwoner ook omhoog gaat. Sterker nog, veel mensen hadden de afgelopen jaren extra kosten ten gevolge van thuiswerken, kinderen die voorzieningen voor thuislaten nodig hadden etc. Naar mening van de VVD is het daarom hoogst nodig dat goedkope mogelijkheden worden geïnventariseerd en geboden teneinde mee te kunnen in de energie transitie. Er dient een soort 'a la carte’ menu te komen voor elke beurs. Er zijn zoveel mogelijkheden zoals de warmwater-boiler-warmtewisselaar, zonnepanelen als basis voorziening. Daarbij heeft het voor de VVD meer prioriteit om de CO2 uitstoot te reduceren dan de distributie van aardgas te stoppen. Voor het wonen in het landelijk gebied is naar onze mening echt een andere klank nodig. Als we de kosten voor onze inwoners van de transities beperkt weten te houden, houden de bewoners ook nog meer over om in als dorpse community ’s te investeren, in uren en in geld uitgedrukt. Wat dat betreft vinden we de kwaliteit van leven en wonen uitermate  belangrijk. Daarnaast herhalen wij nogmaals ons eerder geuite standpunt met betrekking tot biomassa centrales: uitbreiding, met inbegrip van de bouw van deze centrales dient niet plaats te vinden en reeds bestaande biomassacentrales dienen per eerst komende  mogelijkheid definitief te worden gesloten. Wij hebben het dan over biomassa centrales waarvoor bossen gekapt moeten worden.

De wijk binnen onze gemeente die is geselecteerd om als eerste “van het gas af te gaan” is Plaszoom. Wij verzoeken de portefeuillehouder de inwoners en  ons te informeren over de streefdatum, hoe prematuur ook, waarop dit dient plaats te vinden zodat de inwoners van die wijk maximale tijd wordt geboden om zich hier op voor te bereiden en eventuele alternatieve maatregelen te treffen.

Programma 6 Bestuur en Organisatie

Het Noord Hollandse gemeentelijke landschap kenmerkt zich door een aanzienlijk aantal kleinere gemeenten die elk hun eigen cultuur en identiteit kennen en willen behouden. Een organisatie als OVER kan daar behulpzaam bij zijn. Het vraagt flexibiliteit van OVER om hier mee om te gaan. Het is ook een voorwaarde om toetreding door andere gemeenten mogelijk te maken. Ongetwijfeld houdt dit ook in dat interne procedures binnen de OVER organisatie waar mogelijk moeten worden afgestemd met de deelnemende gemeenten.

Namens de VVD Fractie Wormerland
2 November 2021, Wormerland


Rolf van Wanrooij (fractievoorzitter), Martijn Doorenbos, Fred Sanders