Behoud open landschap

In Wormerland ziet de VVD geen mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Het landschap is hier te waardevol, en kwetsbaar, voor. Momenteel is er sprake van een “zichtlijn” vanaf de Starnmeer, over het Wormer- en Jisperveld, Wijdewormer, llperveld. Varkensland, Waterland-Oost tot aan de dijk van het Markermeer. Deze grote “vrije ruimte” direct ten noorden van grote steden als Zaanstad en Amsterdam is uniek, en het resultaat van tientallen jaren zorgvuldig ruimtelijk beleid. Wij geven ons prachtige gebied ongeschonden door aan onze kinderen.

2.3 Waar behoud van natuur en het weidelandschap centraal staat

Behouden van de natuur en het weidelandschap zoals in het Wormer- & Jisperveld en de polders de Enge- en de Wijdewormer aanwezig. Bestaande open (groene) ruimte in de dorpen wordt niet zomaar volgebouwd.
Steeds meer mensen willen in grote steden wonen.
 Wordt deze ontwikkeling gerealiseerd dan brengt dat een enorme transformatie te weeg, vooral in ons waardevolle veenweidegebied ten noorden van Amsterdam.

Momenteel is er sprake van een “zichtlijn” vanaf de Starnmeer, over het Wormer- en Jisperveld, Wijdewormer, llperveld. Varkensland, Waterland-Oost tot aan de dijk van het Markermeer. Deze grote “vrije ruimte” direct ten noorden van grote steden als Zaanstad en Amsterdam is uniek, en het resultaat van tientallen jaren zorgvuldig ruimtelijk beleid.

In dit gebied zijn de inwoners gewend aan laagbouw, vergezichten en grote gebieden, die vooral als natuurgebied voor weidevogels geconserveerd worden en waarbij wij ook willen dat onze veenweide gebieden economisch geschikt blijven voor vee om op te grazen.

We beschermen daarmee niet alleen de waardevolle gebieden, maar stellen ook zeker dat (weide)vogels en overige biodiversiteit in stand blijft. Er komen daarom geen windturbines in dit gebied en ook voor zonnevelden zien we weinig mogelijkheden, omdat zich dan predatoren (zoals vossen) zich kunnen vestigen, welke vrijwel niet te beheren zijn.

 In 2019 werd de laatste weidevogel telling uitgevoerd (elke 3 jaar). Het Wormer- en Jisperveld en de Enge- en Wijdewormer zijn een heel belangrijk weidevogelgebied in Nederland. Er zijn plekken die nog kunnen en moeten verbeteren, maar het geheel is goed. Een van de grootste uitdagingen de komende jaren is om het vaarland optimaal te maken voor de weidevogels en dat dan zo te houden. Daarnaast werken natuurorganisaties aan het tegen gaan van roofdieren en het zo efficiënt mogelijk maken van het beheer.  De VVD wil dat de samenwerking met ‘Water, Land & Dijken’, ‘Natuurmonumenten’ en de agrariërs/pachters soepel werkt om dit open weidevogel- & veeteeltgebied te behouden en verder verbeteren.