Energie Transitie

De klimaattransitie is een lange termijn transitie met politieke ‘deadlines’ op verschillende horizonnen. De keuze voor andere energiebronnen is feitelijk het sluitstuk van de transitie. Deze keuzes moeten namelijk op straat-, wijk- of dorpsniveau genomen worden, omdat de installaties waaruit gekozen kan worden over het algemeen te duur zijn om door huishoudens of bedrijven individueel genomen betaald te worden. Daarbij mogen beslissingen, met een korte termijn karakter, de technologische vooruitgang op langere termijn niet in de weg staan, en de visie op de leefbaarheid van ons land/gemeente, ook op lange termijn, mag nooit geparkeerd worden ten behoeve van snelheid om de RES en TVW in te voeren.

3.5 Met een betaalbare energie-transitie
Bijzondere aandacht verdient de Regionale Energie Strategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW),  die hun grondslag vinden in het verdrag van Parijs. De klimaattransitie is een lange termijn transitie met politieke ‘deadlines’ op verschillende horizonnen. De keuze voor andere energiebronnen is feitelijk het sluitstuk van de transitie, maar daarmee ook het moeilijkste keuzepakket. Veel keuzes moeten namelijk op straat-, buurt- of wijkniveau genomen worden, omdat de installaties waaruit gekozen kan worden over het algemeen te duur zijn om door huishoudens of bedrijven individueel genomen betaald te worden. Maar hoe actiever de politiek zich ermee bemoeit, hoe meer de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van burgers ondergraven wordt. Wanneer dat ten koste gaat van de eerste stap van energiegebruik reductie is er meer verloren dan er gewonnen kan worden. Daarom is elke versnelling in de transitie vanuit de overheid, tegen de vrije keuze van huishoudens en bedrijven in, onverstandig. Energietransitie dient dan ook zijn grondslag te vinden vanuit de individuele situatie van de burger. Alle mogelijke vervangers van aardgas moeten daadwerkelijk minder CO2  veroorzaken en daarnaast niet schadelijk voor de biodiversiteit zijn. Daarbij is voor de VVD ook heel belangrijk de kostenneutraliteit, zoals  ook in het klimaatakkoord is afgesproken. Energielevering moet ongeveer evenveel kosten als nu.

Voor elektrische personenauto’s (zowel batterij als op waterstof) is dat nu al het geval, alleen de infrastructuur ontbreekt nog.

Voor woningen gaat de besluitvorming te snel. Nieuwe goed geïsoleerde woningen, die nu gebouwd worden, verbruiken 3 tot 4 keer zoveel elektriciteit dan ‘oude’ huizen die met aardgas verwarmd worden. Het wordt steeds duidelijker dat die elektriciteit er de komende jaren niet is en dat drastische maatregelen nodig zijn als we licht in onze huizen willen houden. De verwachting is dat wij vanaf 2025 stroom moeten importeren, mede omdat we de kolencentrales (willen) uitzetten.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 van de woningen 12,5% niet met fossiele energie wordt verwarmd. De regering heeft wel al gemeld dat die target erg ambitieus lijkt.

De hele wereld is op zoek naar een betere, schonere energieproductie. Daar worden honderden miljarden in gepompt. De VVD verwacht dat die technologische vooruitgang er ook komt. Eén van de laatste ontwikkelingen is de hybride warmtepomp. Deze sluit u aan op de bestaande CV installatie. De bestaande CV ketel slaat dan alleen nog aan wanneer het te koud is of wanneer warm water wordt gevraagd. De mogelijke besparing in het gasverbruik bedraagt zo tot 70%. De VVD-Wormerland vindt dat deze techniek mogelijk een belangrijke bijdrage aan en wellicht een versnelling van de energietransitie kan betekenen. Voor deze techniek willen wij een gesubsidieerde pilot opzetten om met ongeveer 10 woningen onze inwoners ervaring te laten opdoen.

Planologisch vraagt zonne-energie een lange voorbereiding. Het is logisch dat daar eerder aan begonnen wordt en er vaart mee wordt gemaakt. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat deze technische oplossingen van tijdelijke aard zijn, het gaat immers om een transitie.
Locaties voor de opwekking van energie uit zon die onder bevolking op weerstand kunnen rekenen, moeten in verband met de acceptatie zoveel mogelijk voorkomen worden. Zonne-energie (vooral op daken) zal als overgangskeuze nodig zijn. Locaties dienen we in samenspraak met de bevolking te kiezen.
 Volgens de huidige inzichten moet op  het grondgebied van Wormerland ca. 400 GWh aan elektriciteit worden opgewekt en 25 MWt aan warmte beschikbaar komen.
Het Wormer-en Jisperveld en de Enge- en Wijdewormer en veel aanpalend open landschap is daarvoor, gezien de biodiversiteit, minder geschikt. Wij volgen in deze de studies van Natuurmonumenten, welke o.a. door de Provincie worden bevestigd.
Daarbij mogen beslissingen met een korte termijn karakter de technologische vooruitgang op langere termijn niet in de weg staan, en de
 visie op de leefbaarheid van ons land/gemeente, ook op lange termijn, mag nooit geparkeerd worden ten behoeve van snelheid om de RES en TVW in te voeren.