Noorderweg 104

Laat het bestemmingsplan Landelijk Gebied toe dat er bewoning van 13 appartementen is toegestaan op Noorderweg 104 ?

RAADSBERICHT
Van : College van B&W                    Datum : 2 juli 2019

Onderwerp : Raadsvraag – VVD - betreffende Bewoning Noorderweg 104, Wijdewormer

Referenties :
1) Omgevingsvergunning Noorderweg 104, Wijdewormer (2014)
2) Besluit onderbouwing plan Noorderweg 104 (26 april 2011)

----------------------------------------------------------------------------------

Allereerst willen wij graag ons excuus maken voor het niet tijdig beantwoorden van de raadsvragen over de bewoning van 13 appartementen aan Noorderweg 104.

Op dit moment wordt er overal geadverteerd met woonruimte van 13 tweekamer en driekamer appartementen voor bewoning aan de Noorderweg 104 te Wijdewormer.

De fractie van de VVD heeft hierover een aantal vragen gesteld. Hierbij ontvangt u de beantwoording van deze vragen.

Vraag 1

Laat het bestemmingsplan Landelijk Gebied toe dat er bewoning van 13 appartementen is toegestaan?

Antwoord

Ja, op deze locatie is bewoning toegestaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Het bestemmingsplan Landelijk gebied (04-04-2007) staat bij recht geen bewoning van 13 appartementen toe. In het bestemmingsplan is wel een vrijstelling van de gebruiksbepalingen (art. 3.6 onder a) opgenomen waarbij een agrarisch bedrijf onder voorwaarden kan worden gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie. De initiatiefnemer van Noorderweg 104 heeft op 14 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de oprichting van 13 zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 13 mei 2014 heeft het college een omgevingsvergunning afgegeven voor het vestigen van een zorgfunctie, te weten 24-uurszorg in combinatie met werk voor mensen met een verstandelijke beperking als nevenactiviteit bij het volwaardig agrarische bedrijf (paardenfokkerij). Vooruitlopend op het besluit van 13 mei 2014 is eerder, op 26 april 2011, al door het college besloten in te stemmen met de onderbouwing van de oprichting van 13 zorgwoningen .

Vraag 2

Welke wijziging in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied en welke goedkeuring door de Raad heeft hiervan plaatsgevonden?

Antwoord

Er ligt geen raadsbesluit ten grondslag aan de omgevingsvergunning voor 13 zorgwoningen. De aangevraagde omgevingsvergunning kon via een vrijstelling van gebruiksbepalingen in het bestemmingsplan Landelijk gebied worden vergund. Voor de onderbouwing van dit besluit verwijzen wij u naar de omgevingsvergunning (uit 2014)