Verkiezingsprogramma 2022-2025

Verkiezingsprogramma Samen! Zelfstandig! Wormerland blijft goed, wordt beter

“Samen!  Zelfstandig !”

 


Toekomstvisie
Wormerland is met 16,300+ inwoners een dorp, een kleine partij in het stedelijke geweld van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend in het gebied dat doorgaans als Zaanstreek-Waterland wordt aangeduid. Wormerland is niet alleen, in dat gebied bestaan nog een aantal dorpen: Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam. Al deze dorpen verschillen van elkaar. Dat vindt veelal zijn oorzaak in de bedrijvigheid die van oudsher in de dorpen plaatsvonden.
Uit die bedrijvigheid is langzamerhand een plaatselijke cultuur gevormd die tot op de dag van vandaag invloed heeft op plaatselijke gebruiken en opvattingen. Het is het waard die plaatselijke cultuur te behouden waarbij nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk en technisch gebied niet mogen worden genegeerd. Zelfstandigheid is een absolute voorwaarde om dat te bewerkstelligen. Opgaan in grootstedelijke verbanden doet de plaatselijke cultuur verbleken en gemeenschapszin vervagen.

Gemeenten hebben nu grotere verantwoordelijkheden en taken dan een halve eeuw geleden. De maatschappij is in zijn algemeenheid gecompliceerder geworden en dat heeft nu eenmaal invloed op het taken pakket van een gemeente. Meer dan vroeger dienen de burgers het bestuur van dorpen en steden op te pakken, waarbij vaak moet worden samengewerkt met naburige dorpen en steden. Dit alles vereist een democratisch bestel van voldoende kwaliteit.

De VVD Wormerland wil een bijdrage leveren aan het behoud van de Wormerlandse cultuur.

 Ik wil leven in een omgeving...

 

 1.      Een zelfstandige gemeente

 Zelfstandige, kleine gemeenten kunnen, door hun plaatselijke cultuur en daaruit volgende gemeenschapszin, succesvoller in opereren dan grote agglomeraten en zeker beter dan fusiegemeenten.
Extra zie ook Zelfstandig

2. Waar het prima leven is

2.1 Waar je goed én betaalbaar kunt wonen

In de omgeving van Amsterdam is woonruimte schaars. Voor elke gebouwde of vrijkomende  woning staan er mensen in de rij. De VVD wil beschikbare woningen in alle prijscategorieën. Zo zorgen wij ervoor dat woningzoekenden de door hun gewenste woning kunnen kopen of huren. 

Op dit moment hebben vooral jongeren en starters moeite met het vinden van een woning in onze gemeente. De VVD wil inzetten op gestapelde woningen (appartementen), wonen in 2de lijn en ‘Tiny Houses’) om waar mogelijk te kunnen bouwen.
Extra zie ook Bouwen

2.2 Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, de omgeving goed onderhouden is en het riool goed werkt

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat.

De gemeente houdt de dorpen en het buitengebied schoon en netjes. Voorkomen van zwerfvuil is ook belangrijk om ongedierte tegen te gaan. We pakken rotzooi dus aan en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk verhalen we de kosten op de veroorzaker
Extra zie ook Afval/Riool.

2.3 Waar behoud van natuur en het weidelandschap centraal staat

Behouden van de natuur en het weidelandschap, van het Wormer- & Jisperveld en de polders de Enge- en de Wijdewormer, waarbij deze economisch geschikt blijven voor vee om op te grazen. Bestaande open (groene) ruimte in de dorpen wordt niet zomaar volgebouwd.
Extra zie ook Open landschap

2.4 En waar vervoer van A naar B vlot gaat en waar je goed kunt parkeren

Een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Routes worden goed aangegeven en de openbare ruimte is prima onderhouden. Nieuwe ontwikkelingen zoals bouwen van woningen kunnen alleen gerealiseerd worden als de bereikbaarheid van deze locaties daarop wordt aangepast.
De doorstroming van het verkeer in het wegennet is optimaal. De verkeersdoorstroming op drukke wegen, zoals de uitvalswegen over de vernieuwde Zaanbrug en de Prins Clausbrug wordt opnieuw onderzocht en indien nodig verbeterd. 

3. Waar ruimte is voor eigen initiatief

 

3.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, het zelf legen van prullenbakken en buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie.                                                     

3.2 Waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 
Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. 

3.3 Waar duurzaamheid in het teken staat van realiteitszin

Het leveren van warmte en elektriciteit is geen kerntaak van de gemeente.  We zijn voorstander van hernieuwbare energie zoals zonne-energie en het gebruik van waterstof. Windturbines worden niet geplaatst in Wormerland. De plaatsing van zonnepanelen mag geen negatieve invloed hebben op de biodiversiteit.

3.4. Waar iedereen gehoord wordt
Het belangrijkste milieu binnen onze gemeente van dorpskernen is onze dorpse cultuur van elkaar kennen, elkaar ruimte geven waarbij het initiatief zoveel mogelijk bij de inwoners en hun organisaties wordt gelegd. Wormerland telt zoveel cultuur- en sportverenigingen, het is bijna niet mogelijk elkaar te ontlopen en daar kies je ook voor als je in onze gemeente komt of blijft wonen. Het past bij onze gemeenschap dat gemeentelijke voorstellen worden geïnventariseerd en met onze inwoners worden doorgesproken om minder bemoeizucht en kostenbesparing bij elkaar te brengen.

3.5 Met een toekomstbestendige energie-transitie

Bijzondere aandacht verdient de Regionale Energie Strategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW),  die hun grondslag vinden in het verdrag van Parijs. De klimaattransitie is een lange termijn transitie met politieke ‘deadlines’ op verschillende horizonnen. Alle mogelijke vervangers van aardgas moeten ook daadwerkelijk minder CO2  uitstoten en ook niet schadelijk voor de biodiversiteit zijn. De keuze voor andere energiebronnen is feitelijk het sluitstuk van de transitie, maar daarmee ook het moeilijkste keuzepakket.

Veel keuzes moeten namelijk op straat-, buurt- of wijkniveau genomen worden, omdat de installaties waaruit gekozen kan worden over het algemeen te duur zijn om door huishoudens of bedrijven individueel genomen betaald te worden.

Beslissingen met een korte termijn karakter mogen technologische vooruitgang op langere termijn niet in de weg staan en de visie op de leefbaarheid van ons land, ook op lange termijn, mag nooit geparkeerd worden ten behoeve van snelheid om de RES en TVW in te voeren.
Extra zie ook Energie Transitie.

3.6 En waar toeristen graag komen

Toeristen komen graag naar de gemeente Wormerland. De toeristische voorzieningen in de gemeente trekken kwaliteitsbezoekers die willen genieten van wat Wormerland te bieden heeft.

4. Waar iedereen meedoet

Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken.

 4.1 Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt ook voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo veel mogelijk mensen hebben werk. Al  onze inwoners hebben talenten en mogelijkheden. Zonde om die niet te gebruiken! De gemeente helpt mensen aan de slag te gaan. 

4.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. Scholen hebben goede huisvesting. Gebouwen zijn comfortabel en gezond voor leerlingen en leerkrachten en de veiligheid binnen scholen is gewaarborgd.

4.3 Waar iedereen goede zorg krijgt

Uitgangspunt blijft dat bewoners verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zelfstandig zijn waar het kan en ondersteuning ontvangen voor zover écht nodig. De VVD-Wormerland ondersteunt het huidige gezondheidsbeleid van de gemeente, gericht op preventie, zodat wij allemaal kunnen blijven meedoen aan het leven van alledag.
Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past.
Extra zie ook Zorg

4.4 Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Iedereen moet kunnen sporten. We beschikken in de gemeente Wormerland over vele populaire sportvoorzieningen. We blijven investeren in sportaccommodaties, zodat deze bij de tijd blijven en passen bij het aantal leden dat een sportvereniging heeft.

4.5 Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. We dragen lokale evenementen en kermissen een warm hart toe. De Kaasfabriek en dorpshuizen zijn belangrijk voor onze kernen.

4.6 En waar nieuwkomers integreren
Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving.


 5. Waar je je veilig voelt

 5.1 Waar je je veilig en vrij voelt

Als je je niet veilig voelt, ben je niet vrij om te gaan, staan en te doen wat je wilt. Het is daarom belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt.


5.2 En waar crimineel gedrag hard wordt aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit niet snappen pakken we hard aan. Ook hulpverleners, en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen, danwel criminele bedoelingen hebben. De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt of het dorp goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Gemeentelijke handhavers vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.


 6. Waar de gemeente er voor ons is

 6.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is

De gemeente gaat met de tijd mee en staat voor ons klaar op verschillende manieren. Verdere digitalisering  heeft daarom een hoge prioriteit. Als bewoners producten (zoals een paspoort) digitaal kunnen aanvragen, is dat wel zo gemakkelijk. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Het is normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen.
OVER-Gemeenten speelt een centrale rol in het streven naar zelfstandigheid van Wormerland en Oostzaan. Beide gemeenten hebben zich in het verleden gerealiseerd dat een gezamenlijke ambtelijke organisatie kan leiden tot een efficiëntere dienstverlening en tot besparingen door een toename van de ambtelijke schaalgrootte
Extra zie ook Gemeente modern

6.2 Waar de overheid je niet in de weg zit

De gemeente stimuleert innovatieve en creatieve initiatieven. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. De gemeente staat écht open voor ideeën van inwoners en belangenorganisaties. Kritische opmerkingen van inwoners zijn geen problemen, maar een inspiratiebron om tot verbeteringen te komen.
Extra zie ook: Overheid.

6.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

Een goede financiële huishouding is belangrijk. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen en inkomstenmeevallers worden niet gebruikt voor structurele extra uitgaven.

Bij financiële tekorten wijzen we niet alleen met de vinger naar Den Haag, maar onderzoeken we lokaal ook wat er beter kan en goedkoper moet. Het valt niet te ontkennen dat de maatschappij in het algemeen de laatste 50 jaar alleen maar gecompliceerder is geworden door o.a. een enorm aantal regels en wetten.

Inwoners en gemeenten moeten daarmee leren omgaan en een werkbare praktische uitvoering aan geven. Voor gemeenten komt daar nog bij dat de rijksoverheid taken overdraagt aan gemeenten, denk hierbij aan jeugdzorg en armoedebeleid. 

Zelfstandige, kleine gemeenten kunnen, door hun gemeenschapszin, succesvoller opereren dan grote agglomeraten en zeker beter dan fusiegemeenten.
Extra zie ook Belastingen


Vastgesteld ALV2 - 26 okt 2021